Tienjarenplanning

Voorzitter van de Stuurgroep Wethouder John Aarts: “We wisten in 2006 dat onze tienjarenplanning, met ingebruikname van de tunnel in 2016, zeer ambitieus was, maar we wilden van begin af aan de druk erop krijgen en houden. En dat blijven we doen, maar niet ten koste van alles. We willen zorgvuldig en realistisch zijn zeker voor het testtraject. Daarom geven we nu een tussenstand en kunnen we rond oktober weer meer laten weten.”

Raadsinformatiebrief

Zo’n 30 leden van de gemeenteraad van Maastricht hebben op 14 juli een bezoek aan ons gebracht en zijn bijgepraat over de tussenstand van het project A2 Maastricht. Om ook de afwezige raadsleden te informeren is een raadsinformatiebrief gemaakt.

Mijlpalen

En verder:

Hoe werkt de A2-tunnel straks?

  • Van welke routes kunt straks gebruik maken?
  • Wat merkt u van onderhoud?
  • Wat moet u doen bij pech of een ongeluk?
Bekijk de animatiefilm op de themapagina www.a2maastricht.nl/tunnel
De film is sinds zomer 2015 ruim 155.000 keer bekeken.
Imtech Traffic & Infra is tegenwoordig Dynniq Imtech Traffic & Infra is tegenwoordig Dynniq
Op weg naar ingebruikname van de 2x2 buizen boven elkaar moeten we nog:

* het testen succesvol doorlopen
* op tijd een openstellingsvergunning verkrijgen
* en moeten de weersomstandigheden gunstig zijn. 
In januari konden brandweerlieden oefenen in Zwitserland In januari konden brandweerlieden oefenen in Zwitserland

TUSSENSTAND 2016

Aangepast op 8 november 2016

2016 is een belangrijk en spannend jaar voor A2 Maastricht omdat we rond de jaarwisseling de tunnel in gebruik willen nemen. Daarom geven wij u onderstaande tussenstand voor de zomervakantie.

Geplaatst op 27 oktober 2016

Uitkomsten testtraject beoordelen Naar verwachting half november besluit over ingebruikname

Zoals bekend testen wij dit najaar de installaties van de tunnel in combinatie met procedures en werkprocessen van Rijkswaterstaat en de hulpdiensten. De komende weken beoordelen wij de uitkomsten van dit testtraject om te constateren of er nog restpunten zijn die voor de ingebruikname van de tunnel opgelost moeten worden. Aansluitend volgt een bestuurlijk traject om te besluiten of ingebruikname aan het einde van dit jaar kan plaatsvinden of naar begin volgend jaar schuift. 

Het uitgebreid testen van de installaties moet de veiligheid voor de weggebruiker aantonen en de betrouwbaarheid en gebruik van de systemen. Uitgangspunt is en blijft: kwaliteit, veiligheid en zorgvuldigheid gaan voor snelheid. We zijn er trots op dat we in een periode van tien jaar de hele planvoorbereiding en realisatie hebben doorlopen. Natuurlijk is iedereen benieuwd wanneer we kunnen gaan rijden. Op dit moment willen we vooral de  rust bewaren voordat we een definitief moment kiezen voor de ingebruikname. 

Vooruit werken met wegaansluitingen 
Plannen bij A2 Maastricht is voortdurend passen en meten. Zo heeft Avenue2 het tijdelijk verkeerssysteem bij Geusselt in september aangepast. Hierdoor wordt het verkeer richting noorden omgeleid via de dive-under Terblijterweg én de nieuwe oprit naar de A2/A79. Ook het verkeer komend van de Noorderbrug en de Terblijterweg dat richting Eindhoven of Heerlen wil, maakt sinds september gebruik van de nieuwe oprit. Hierdoor kunnen we al een deel van de nieuwe wegaansluitingen maken op de tunnelin- en uitgangen bij Geusselt voordat de tunnel in gebruik wordt genomen. 

Geplaatst op 19 juli 2016

Ingebruikname tunnel rond jaarwisseling Goed verloop testtraject bepaalt vervolgplanning

Op dit moment worden de verkeerstechnische en tunneltechnische installaties nog volop getest. Het uitgebreid testen van de installaties moet de veiligheid voor de weggebruiker aantonen en de betrouwbaarheid van de systemen. Uitgangspunt is en blijft: kwaliteit, veiligheid en zorgvuldigheid gaan voor snelheid. Nu, voor de zomer, betekent dit voor de planning volgens Avenue2 dat rond de jaarwisseling gestart kan worden met de stapsgewijze ingebruikname van de tunnel. Dit hangt af van een goed verloop van het hele testtraject. De inschatting is dat rond oktober meer zicht is op de testresultaten en de uitwerking van de aanpak voor de stapsgewijze ingebruikname.

Parallel aan het testen haalt Avenue2 een deel van de werkzaamheden voor de nieuwe wegaansluitingen op de tunnelin- en uitgangen naar voren via een aangepast tijdelijk verkeerssysteem.

Plannen is voortdurend passen en meten

Zeker als het gaat om een planning die is opgestart in 2006. In de afgelopen tien jaar zijn we ver gekomen: het merendeel van de 22 nieuwe kunstwerken is in gebruik, net als het landelijke deel van de Groene Loper tussen de Severenstraat en Buitengoed Geul en Maas. En eind 2014 konden we bekend maken dat de bovengrondse herinrichting van Maastricht-Oost nog voor de ingebruikname van de tunnel extra kansen krijgt door de samenwerking van Albert Heijn, gemeente Maastricht en Avenue2. 

Ook de realisatie van het totale verkeerssysteem voor A2 Maastricht is voortdurend passen en meten. Soms zit dat mee en soms zit het tegen. Zo konden wij bijvoorbeeld de aansluiting tussen de A2 en A79 bij knooppunt Kruisdonk én de verbinding tussen beide autosnelwegen en bedrijventerrein Beatrixhaven in de zomer van 2014 in gebruik nemen. Dat was 1,5 jaar eerder dan gepland. En dankzij de inzet van een tweede ‘tunnelbouwtrein’ werd de ruwbouw van de A2-tunnel een half jaar eerder dan gepland ook afgerond in 2014. We berichtten toen al dat we de extra tijdwinst door de inzet van de tweede tunnelbouwtrein zouden reserveren voor het opvangen van tegenvallers bij het installeren en testen van de verkeers- en tunneltechnische installaties. Daar maken we nu gebruik van. Het zorgvuldig op elkaar afstemmen en uitvoerig testen van de ruim vijftig verschillende systemen luistert nauw en neemt meer tijd in beslag. Tijd die we ook nemen, want kwaliteit, veiligheid en zorgvuldigheid gaan voor snelheid.

Faillissement Imtech en aangepaste taakverdeling tussen Ballast Nedam en Strukton

Projectdirecteur infra Bauke Lobbezoo van Avenue2 hierover:
“2015 was een moeilijk jaar. We zagen het faillissement van de Imtech Holding niet aankomen. Avenue2 werkte samen met de werkmaatschappij Imtech Traffic & en Infra. Deze is direct overgenomen door de investeringsmaatschappij Egeria en is niet failliet gegaan. We hebben de werkzaamheden in samenwerking met de nieuwe eigenaar kunnen voortzetten. Alle verplichtingen die deze partij had met onderaannemers en leveranciers zijn overgenomen door Strukton. Ook de aansturing hiervan. Dat Strukton dit overnam had weer te maken met een andere taakverdeling tussen Ballast Nedam en Strukton. In 2015 is Ballast Nedam overgenomen door het Turkse Renaissance. We hebben afgesproken dat Strukton de infrastructuur afbouwt en Ballast Nedam zich concentreert op de bovengrondse herinrichting. Al deze grote organisatorische veranderingen binnen Avenue2 hebben tot op de dag van vandaag nog veel aandacht nodig. Voor menigeen op het werk betekende deze veranderingen langere tijd persoonlijke onzekerheid. Zeker ook door de transitie die Imtech Traffic & Infra, tegenwoordig Dynniq, nu nog steeds doormaakt. We constateren enerzijds dat expertise voor het project deels verloren is gegaan, maar anderzijds ook dat hard is doorgewerkt door de voormalige Imtech-mensen om de montage van alle installaties af te ronden.”

MIJLPALEN

1. Testen verkeers- en tunneltechnische installaties

Bezig met 'SAT-ten' en extra ketentesten ingevoerd
De tunnel is uitgerust met ruim 50 verschillende systemen, die allemaal een eigen functie hebben. De meeste systemen zijn nodig voor het dagelijks gebruik van de tunnel en een vlotte doorstroming van verkeer. Andere systemen zijn er om snel en effectief te kunnen handelen bij onverwachte gebeurtenissen zoals autopech of een ongeval in de tunnel. Ieder systeem bestaat uit verschillende installaties. De verkeerstechnische installaties zorgen voor een goede doorstroming van verkeer. De tunneltechnische installa­ties zijn er om incidenten te voorkomen, te detecteren en snel en effectief te kunnen handelen bij onver­wachte gebeurtenissen, zoals autopech of een ongeval. Alle installaties samen vormen de VTTI (de Verkeers- en TunnelTechnische Installaties). 

Het uitgebreid testen van de installaties moet de veiligheid voor de weggebruiker aantonen en de betrouwbaarheid van de systemen. Op hoofdlijnen volgt het testproces de volgende stappen. Elke installatie wordt getest voor het verlaten van de fabriek tijdens de Factory Acceptance Test (FAT). Als de FAT succesvol is doorlopen worden de installaties in de tunnel geplaatst en volgt de test per systeem, de zogenaamde Site Acceptance Test (SAT). Als de systemen goed werken worden ze gekoppeld en getest, dit is de integrated Site Acceptance Test (iSAT). De laatste test is de SIT, de Site Integration Test. Deze integrale test wordt samen met Rijkswaterstaat als beheerder en de samenwerkende hulpdiensten gedaan.

Op dit moment wordt nog volop “ge-SAT”. Het testen van alle systemen, het oplossen van bevindingen die uit de testen komen in combinatie met het programmeren van de software kost meer tijd dan aanvankelijk was bedacht. Zo zijn bijv. extra ketentesten ingevoerd. Via een ketentest wordt aangetoond dat de sensor van een technisch systeem op de juiste  wijze wordt weergegeven op de computerschermen in de commandoruimte van de wegverkeersleider. De extra ketentesten worden vooral toegepast bij systemen met een veelvoud aan sensoren; bij complexe installaties en bij installaties die belangrijk zijn voor de communicatie tussen de wegverkeersleider en de weggebruikers. Voorbeelden zijn: de 133 vluchtdeuren,  de 335 hulppostkasten, de 335 intercoms in de hulppostkast, de 217 camera’s en de ca. 200 installaties voor de energiesystemen. Klik hier voor de infographic van alle installaties.

2. Eindoefening hulpverleningsdiensten

Onderdeel van continue opleidingsprogramma
Medewerkers van Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht en de hulpdiensten; gemeenschappelijke meldkamer, politie, brandweer, geneeskundige zorg en bevolkingszorg zijn druk bezig met het Opleidingsprogramma (OTO: Opleiden, Trainen en Oefenen). Volg de voortgang van het opleidingsprogramma hier.

Blijven opleiden, trainen en oefenen
Niet alleen in deze voorbereidingstijd wordt veel aandacht besteed aan het opleiden, trainen en oefenen. Ook als de dubbellaagse tunnel in gebruik genomen is, ligt er een opleidingsprogramma vast om de hulpdiensten en Rijkswaterstaat vakbekwaam te houden en kennis en ervaring met incidenten in de tunnel verder uit te bouwen. Op deze wijze zijn de betrokken medewerkers altijd voorbereid om adequaat te kunnen handelen bij incidenten die zich in de tunnel kunnen voordoen.

Eindoefening óók beginoefening
De multidisciplinaire oefeningen in de tunnel zijn de afsluiting van het OTO-programma voor de ingebruikname én gelijk het begin van het OTO-programma ná de ingebruikname. De grote gezamenlijke eindoefening in de tweede helft van dit jaar is namelijk óók de eerste van een verplichte, realistische, gezamenlijke oefening die elke vier jaar in de tunnel gaat plaatsvinden.
Bekijk hierboven de A2 Actueel aflevering met Léon Houben, Sectorhoofd Basiszorg Brandweer Zuid-Limburg

3. Openstellingsvergunning voor tunnel

Actualiteit 22 augustus: Stap 1 afgerond
Vanaf 1 juli jl. kon er gedurende zes weken gereageerd worden op de ontwerp-openstellingsvergunning. Deze inspraaktermijn is inmiddels verstreken. Inmiddels kunnen wij u melden dat bij de gemeente Maastricht geen vragen over de vergunning zijn binnengekomen of zienswijzen zijn ingediend. Hiermee is de eerste stap voor de openstellingsvergunning afgerond.

Tweede stap
Als tweede stap zal de gemeente een definitief besluit nemen over het verlenen van de openstellingsvergunning. Ook dit zal weer gebeuren nadat de onafhankelijke Veiligheidsbeambte advies heeft gegeven. Hiervoor moet eerst het uitgebreide testtraject succesvol zijn afgerond. Klik hier voor een uitleg over de testfasering. Deze testen moeten aantonen dat de voorzieningen betrouwbaar functioneren. Daarnaast zal het gesteld staan van de organisatie van de tunnelbeheerder en de hulpverleningsdiensten moeten blijken uit de resultaten van de opleiding van het betrokken personeel en de te houden oefeningen.

Wat was ook alweer de eerste stap?
Voorafgaand aan de ontwerp-openstellingsvergunning had Rijkswaterstaat Zuid-Nederland de aanvraag voor de openstellingsvergunning ingediend bij de gemeente Maastricht. Dit was gebeurd op basis van een positief advies van de onafhankelijke Veiligheidsbeambte.
De ontwerp-openstellingsvergunning was de eerste stap in het proces om de openstellingsvergunning te verkrijgen. In zijn advies concludeerde de Veiligheidsbeambte dat de documentatie bij de aanvraag compleet was, voldeed aan de geldende wet- en regelgeving en geen belemmeringen bevatte voor een veilige openstelling. Ook concludeerde de Veiligheidsbeambte dat alle benodigde voorzieningen in de tunnel zijn aangebracht en dat voldoende is aangetoond dat aan de veiligheidsnorm kan worden voldaan. Daarop had het college van burgemeester en wethouders de ontwerp-openstellingsvergunning vastgesteld.

4. Stapsgewijze ingebruikname tunnel

Onderzocht wordt of werkzaamheden tussen stap 1 en stap 2 in fase 2 naar voren kunnen worden gehaald (zie onderstaand schema)
Eind dit jaar willen we de tunnel met twee keer twee buizen boven elkaar in gebruik kunnen nemen. Dat wordt opnieuw een complexe logistieke operatie. Het is geen kwestie van vier slagbomen omhoog en rijden maar. De tunnel is onderdeel van een totaal  verkeerssysteem inclusief knooppunten en verbindingen tussen Kruisdonk en Randwyck waarvoor al twee jaar nieuwe wegaansluitingen worden gemaakt.  

Omdat er te weinig ruimte is om in één keer vier buizen in gebruik te nemen én tegelijkertijd de stad bereikbaar te houden, zal de tunnel in twee stappen in gebruik worden genomen. Plannen blijft passen en meten. Zo realiseert Avenue2 in september een tijdelijk verkeerssyteem tussen kruispunt Geusselt en voetgangers- en fietsbrug 'de Wielerbaan'.  

5. Ingebruikname Groene Loper (voor fietsers en voetgangers) vanaf de Severenstraat tot aan de Meerssenerweg

Deze mijlpaal is begin april afgerond. De feestelijke ingebruikname met een fiets- en wandeltocht was op zondag 22 mei. 
Op zondag 22 mei namen we het landelijke deel van de Groene Loper feestelijk in gebruik Op zondag 22 mei namen we het landelijke deel van de Groene Loper feestelijk in gebruik

6. Start nieuwbouw Albert Heijn

Voorbereidende werkzaamheden gestart
Begin juni van dit jaar lieten Albert Heijn en Ontwikkel- en Bouwcombinatie Laudy-Strukton weten van start te gaan met voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van Albert Heijn. De huidige winkels aan de Scharnerweg zullen worden vervangen door een nieuw pand voor Albert Heijn, Gall&Gall en Etos. Het gemeentelijk bestemmingsplan heeft vorig jaar ter inzage gelegen. In de eerste helft van 2016 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend.
Impressie nieuwbouw Albert Heijn Impressie nieuwbouw Albert Heijn
Gebiedsontwikkeling in het algemeen
Zoals bekend staat A2 Maastricht niet alleen voor nieuwe infrastructuur maar ook voor gebiedsontwikkeling. De bovengrondse herinrichting van Maastricht-Oost krijgt voor de ingebruikname van de tunnel al extra kansen door de samenwerking van Albert Heijn, gemeente Maastricht en Avenue2. Op basis van de bekende contouren van de Groene Loper heeft Albert Heijn eind 2014 gekozen voor nieuwbouw, koos de gemeente Maastricht voor de herinrichting van het Koningsplein/Oranjeplein tot een nieuw stadspark. En gaat Avenue2 de Gemeenteflat (laten) renoveren. Eind 2015 kon worden bekend gemaakt dat Ballast Nedam, samen met het Belgische ViRiX het voormalige KPN-terrein tussen de Noormannensingel en de toekomstige Groene Loper gaat ontwikkelen.

Actualiteiten kunt u volgen op www.mijngroeneloper.nl.
Eind mei van dit jaar is plankaart van de Groene Loper geactualiseerd.
Transitiemanagement
De Makelaars van de Tussentijd bekijken ondertussen welke tijdelijke activiteiten kunnen worden gerealiseerd op sommige van de braakliggende werkterreinen. Zo staat inmiddels de Groene Voorloper in bloei en is een tijdelijk beweegtuin in gebruik genomen op de kop van de Frankenstraat.
Eén van de tijdelijke initiatieven is een beweegtuin op de kop van de Frankenstraat Eén van de tijdelijke initiatieven is een beweegtuin op de kop van de Frankenstraat
Nieuw
Nieuw in de aanpak voor de gebiedsontwikkeling is de doelstelling tot extra verduurzaming van A2 Maastricht. Dit onder de titel van Mijn Groene Loper naar Mijn GEZONDE Groene Loper. Er is inmiddels een actieprogramma opgesteld. En de samenwerkende publieke partijen hebben in juli 2016 gezamenlijk afgesproken hiervoor een werkkapitaal van € 3.010.000,- ter beschikking te stellen.

Aandachtspunten
Aandachtspunten in de gebiedsontwikkeling zijn: de werkwijze van Renaissance, de nieuwe eigenaar van Ballast Nedam, de algemene ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en ontwikkelingen van de corporaties in de omliggende A2-wijken.
Fotografie: Johannes Timmermans, Fred Berghmans en Frans Senden