Reactie opdrachtgever A2 Maastricht

De Stuurgroep is eind 2013 geschrokken over de publicaties van vermeende misstanden. Zij heeft meteen haar verantwoordelijkheid genomen en een expertcommissie ingesteld. Deze heeft geconstateerd dat er geen sprake is van uitbuiting. Wel dringt de expertcommissie erop aan een aantal zaken te corrigeren.*)

De Stuurgroep heeft herhaaldelijk bij Avenue2 erop aangedrongen om maatregelen te treffen in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de rechterlijke uitspraak van begin december 2013 was Avenue2 van mening, dat zij er ook voor konden kiezen helemaal niets terug te betalen.**)

De Stuurgroep is ervan overtuigd dat zij met de getroffen regeling een maximaal resultaat heeft weten te bereiken zonder in een juridisch patstelling terecht te komen. Daarnaast moet zij rekening houden met het feit dat zij als opdrachtgever geen contractueel middel hebben om zaken af te dwingen.

Voor A2 Maastricht is nu een projectspecifieke oplossing getroffen. Nieuwe CAO-onderhandelingen en de zorg om oneerlijke concurrentie tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers moeten (inter)nationaal worden opgepakt. Waarbij alle sociale partners hun verantwoordelijkheid moeten nemen om in gezamenlijkheid tot een 
eenduidig beleid te kunnen komen.

*) De bevindingen van de expertcommissie zijn gedeeld met de bevoegde instanties zoals inspectie van Sociale Zaken, Team Grote Bouwprojecten Nederland en het Technisch Bureau Bouwnijverheid.

**) Begin december 2013 heeft de Nederlandse rechter in een kort geding tussen uitzendbureau Rimec en Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) uitspraak gedaan, waarbij Rimec volledig in het gelijk werd gesteld en het beslag dat was ingesteld door TBB is komen te vervallen. Het TBB is een gezamenlijk secretariaat van werknemers en werkgeversorganisaties en ondersteunt bij CAO-overleg. Daar waar nodig controleert het bureau of de CAO van toepassing is en wordt nageleefd. Daarvoor is het Bureau naleving & werkingssfeer opgezet. Om te bepalen of in bepaalde situaties de CAO bouw van toepassing is kunnen ze een werkingssfeeronderzoek uitvoeren. Voor de controle of de CAO wordt nageleefd kunnen ze een nalevingsonderzoek uitvoeren.