Stempels bij Geusselt-Zuid Stempels bij Geusselt-Zuid
Het terrein van de noordelijke en zuidelijke bouwkuip voor de A2-tunnel bij Geusselt. Het terrein van de noordelijke en zuidelijke bouwkuip voor de A2-tunnel bij Geusselt.
Maken van geleidewanden. Maken van geleidewanden.
Werkweg en -terreinen bij Geusselt Werkweg en -terreinen bij Geusselt

VOORTGANG ZUIDELIJKE BOUWKUIP A2-TUNNEL BIJ GEUSSELT

Geplaatst op 10 augustus 2012

De laatste damwandplank bij Geusselt-Zuid zit! Ook op deze locatie is de bouwkuip nu gevormd, en kunnen de tunnelbouwers verder met het graafwerk. Op het terrein ten zuiden van de Terblijterweg moet zo’n 20 tot 24 meter diep worden gegraven. Tussentijds worden stempels en ankers aangebracht. Die zorgen ervoor dat de bouwkuipwanden niet kunnen inklappen tijdens het weggraven van de grond. De eerste rij stempels werd begin juli aangebracht. Een deel van de tweede rij stempels is in de week van 13 augustus aan de beurt. Tijdens een aantal nachten worden de grote stalen buizen van zo’n 30 meter lang en 20 ton ingehesen vanaf de N2. Er gelden dan verkeersmaatregelen. Het boren van de ankers start dan ook en vindt doorlopend plaats. Het boren gebeurt overdag en kan geluid- of trillingshinder opleveren.

Bijgewerkt op 27 juni 2012

Bij kruispunt Geusselt, ten noorden van de Terblijterweg, zijn begin 2012 zogenaamde damwandplanken de grond ingetrild, voor de bouwkuip van de A2-tunnel. In april van dit jaar starten de werkzaamheden voor de bouwkuip ten zuiden van de Terblijterweg. 
 
Wat gaat gebeuren?
Om de tunnel droog en veilig te kunnen bouwen, is een bouwkuip nodig. Aan de zuidkant van de Terblijterweg bestaat de bouwkuip uit cement-bentonietwanden. Die ontstaan door damwanden af te hangen in een cement-bentonietsleuf. Samen zorgen ze voor een stevige en waterdichte bouwkuip, waarbinnen de A2-tunnel kan worden gebouwd.

Waar en wanneer?
Het terrein van de zuidelijke bouwkuip bij Geusselt wordt nu al ‘functievrij’ gemaakt. Dat betekent dat oude kabels, leidingen en riolering worden weggehaald, net als groen. Ook wordt het terrein nog opgehoogd. Vanaf begin april maakt Avenue2 zogenaamde geleidebalken. Dit zijn horizontale sleuven met daarin betonnen balken. Ze houden de grijper die de cement-bentonietsleuven graaft op z’n plek.
 
Het maken van de cement-bentonietwanden gebeurt vanaf medio april. Hiervoor graaft Avenue2 eerst verticale sleuven in de grond, tot een diepte van ongeveer 25 meter. Tijdens het graven worden de sleuven gevuld met een mengsel van cement, bentoniet (een kleiachtig materiaal) en water. Dit mengsel zorgt ervoor dat de sleuf niet kan instorten tijdens het graven. In de sleuf wordt vervolgens de damwand afgehangen.
 
Het plaatsen van de cement-bentonietwanden aan de zuidkant van de Terblijterweg duurt naar verwachting tot oktober 2012. Er wordt gewerkt van zuid naar noord. Zodra de bouwkuip is gevormd, wordt de grond tussen de wanden ontgraven. Is de kuip op diepte, dan start het betonwerk voor de tunnel.

Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur. Als dat nodig is, wordt ’s avonds doorgewerkt, tot uiterlijk 23.00 uur. Bij cement-bentonietwanden kan dat het geval zijn, omdat het graven van een sleuf tussentijds niet kan worden stopgezet. 

Vanaf maandag 23 april wordt om de week ook op zaterdag gewerkt. Er wordt dus gestart op zaterdag 28 april. Tijdens deze zogenaamde 'lange' werkweken, werken de tunnelbouwers van maandag tot en met zaterdag. Op zondagen wordt niet gewerkt. 

Hoe?
Voor de cement-bentonietwanden zijn twee grote kranen nodig. Eentje daarvan komt vanuit de ANWB-locatie. Vanaf begin juni komen daar nog eens twee kranen bij. Het kan voorkomen dat Avenue2 tijdens het graven van de sleuf op vuursteen of zwerfkeien stuit, waardoor niet verder kan worden gegraven. Er wordt dan een beitel gebruikt, om de grond los te maken. Dat ‘beitelen’ levert trillingen op. Avenue2 houdt de hoeveelheid trillingen continu in de gaten via trillingsmeters die in de omgeving van de bouwkuip zijn geplaatst.

Bemaling
Tegelijkertijd worden op dezelfde locatie bronnen in de bodem geboord, voor het wegpompen van grondwater uit de bouwkuip. Op die manier kan de A2-tunnel droog worden aangelegd. Het opgepompte water wordt via infiltratiepunten elders terug in de grond gebracht. Zo blijft de grondwaterstand in de omgeving stabiel.

De machine die voor het boren van de bronnen wordt gebruikt, haalt grond omhoog, die wordt losgeslagen door ijzers tegen elkaar te laten klepperen. Dit levert een vervelend geluid op, dat helaas niet te voorkomen is. Het boren van de bronnen vindt doorlopend plaats, totdat de bouwkuip volledig is gevormd (naar verwachting oktober 2012).

Wat zijn gevolgen?
Cement-bentonietwanden leveren minder overlast op dan damwanden. Toch is er werk in uitvoering, en dat betekent automatisch hinder. U kunt last hebben van geluid, stof of trillingen door de werkzaamheden.

Werkweg voor bouwverkeer
Tussen de zuidelijke bouwkuip bij Geusselt en de Burgemeester Bauduinstraat komt een weg voor bouwverkeer. De voorbereidingen voor de aanleg hiervan zijn al gestart. De werkweg sluit aan op de zogenaamde Paardentunnel, die in het verlengde van de Burgemeester Bauduinstraat ligt, en gaat verder via de voormalige Geusseltvijver naar het noorden. Op die manier heeft het normale verkeer zo min mogelijk last van het werkverkeer. De werkweg bestaat uit puinverharding, en wordt tijdens droge perioden zoveel mogelijk nat gehouden.

Werkterreinen
Op verschillende plekken wordt een werkterrein ingericht met containers en opslagplaatsen. Naar verwachting gebeurt dit vanaf begin mei. Op de locatie van de gesloopte woningen Burg. Bauduinstraat 10 t/m 42 komen keten te staan (ongeveer 6-7 meter hoog). Op deze manier houden ze een stukje geluid tegen en kijken de bewoners van de tegenoverliggende woningen niet rechtstreeks uit op het bouwterrein voor de tunnel.

Avenue2 heeft er daarnaast voor gekozen om bentoniet vanuit de ANWB-locatie via leidingen te ‘vervoeren’ naar Geusselt. De geplande bentonietscheidingsinstallatie - die onder andere zand scheidt van bentoniet - is dan ook niet meer nodig in Wittevrouwenveld.