VERTRAGING VAN A2-TUNNEL?

Het ontwerp van de ruwbouw voor de tunnel is af. Voor een totaalontwerp, moet echter ook bekend zijn, welke tunneltechnische installaties voor alle veiligheidsvoorzieningen met bijbehorende software en organisatorische maatregelen vereist zijn. Oftewel: vóór start van de bouw van de tunnel zelf, helderheid over het complete eindproduct om maximale zekerheid te krijgen over duur bouwtijd en te volgen procedure bij openstelling.

Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan een duidelijke uitleg van tunnelwetgeving en standaardisering van van verplichte tunneltechnische installaties. Daarover heeft zij op 15 maart 2011 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, zie www. rijksoverheid.nl. Vervolgens heeft wethouder Albert Nuss als voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht, de gemeenteraad van Maastricht, Meerssen, Provinciale Staten van Limburg, A2-Bedrijvenplatform en A2-Buurtenplatform geinformeerd.
Standaardisatie van tunneltechnische installaties kan voor A2 Maastricht leiden tot meerkosten en een latere start van de bouw. De mate waarin deze effecten kunnen optreden, zijn afhankelijk van het overleg met opdrachtnemer Avenue2, de inzet van en beschikbaarheid van voldoende capaciteit, het aantal slagen dat noodzakelijk zal zijn om de standaarden op goede wijze te implementeren, het overleg met de regionale veiligheidsinstantie en het tijdig gereedkomen van de definitieve standaarden.

Inmiddels zijn opdrachtgever (ministerie Infrastructuur en Milieu en gemeente Maastricht) en Avenue2 gestart met een nadere analyse hoe een en ander vorm te geven, waarbij de ervaringen uit andere projecten (A73 en Leidsche Rijn) zijn/worden meegenomen.
Een eventuele vertraging zal met name in de verdere ontwerpfase kunnen optreden. De start van de bouw kan daardoor vertragen, maar streven blijft de uitvoeringsduur gelijk te houden.
Dit alles vraagt de eerst komende maanden om nadere analyse en onderlinge afstemming, of er voldoende beheersmaatregelen te treffen zijn om de geplande openstelling te halen.
 
Het aanscherpen van de thema's tunnelveiligheid en tunneltechnische installaties heeft geen gevolgen voor de voorbereidende werkzaamheden in 2011. Deze gaan op volle kracht verder.
Deze pagina is aangepast op 21 maart 2011