KRUISDONK/BEATRIXHAVEN

Nieuwe verbindingen op een luchtfoto. Nieuwe verbindingen op een luchtfoto.
Eindsituatie bij Kruisdonk. A t/m G zijn sinds zomer 2014 in gebruik. H en I volgen na ingebruikname van de tunnel (eind 2016). Eindsituatie bij Kruisdonk. A t/m G zijn sinds zomer 2014 in gebruik. H en I volgen na ingebruikname van de tunnel (eind 2016).

In gebruik!

Sinds 24 juli 2014 is Kruisdonk een volledig knooppunt dankzij de directe aansluiting tussen de A2 en A79. Bovendien is er een rechtstreekse verbinding vanaf beide autosnelwegen met bedrijventerrein Beatrixhaven: de Nieuwe Limmelderweg.

Welke rijroutes?

Wilt u weten hoe u van A naar B rijdt in de nieuwe situatie? Klik hier voor kaartjes met de verschillende rijroutes.

Tijdelijke situatie

Zolang de nieuwe verkeersstructuur in de Beatrixhaven niet af is, blijft de kruising Hoekerweg-Fregatweg een belangrijke verbinding. De voorrangssituatie is hier aangepast om extra verkeer op te vangen. Verkeer van en naar de Hoekerweg heeft nu voorrang op het verkeer dat de (oude) route over de Fregatweg rijdt. Op die manier wordt voorkomen dat meerdere vlakbij elkaar gelegen kruispunten vastlopen. De tijdelijke situatie zal volgens huidige inzichten duren tot begin 2016, mogelijk zelfs langer. Tot die tijd kan de doorstroming niet optimaal zijn. Lees verder.  

Over de nieuwe verbindingsweg:

 • naam: Nieuwe Limmelderweg
 • aantal rijbanen: 2 x1
 • 2 kilometer lang
 • 80 km/h als toegestane snelheid, behalve tussen A2 en A79 (50 km/h)
 • gelegen op een dijk in het landschap
 • tot zo’n 8 meter boven maaiveld
 • 110.000 ton bodemassen als ophoogmateriaal
 • 4 kunstwerken (3 viaducten, 1 tunneltje)
Voor de verbindingsweg moesten we tot zo'n 8 meter ophogen. In totaal gebruikten we hiervoor ca. 110.000 ton aan bodemassen. Afgedekt met een speciale folie. Voor de verbindingsweg moesten we tot zo'n 8 meter ophogen. In totaal gebruikten we hiervoor ca. 110.000 ton aan bodemassen. Afgedekt met een speciale folie.

Aanleg in beeld

Hier bekijkt u de foto's van de aanleg van de Nieuwe Limmelderweg. En hier vindt u het fotoboek van de ombouw van knooppunt Kruisdonk. 

NIEUWE LIMMELDERWEG: VERBINDINGSWEG TUSSEN A2/A79 EN BEDRIJVENTERREIN BEATRIXHAVEN

Bijgewerkt: juli 2015

A2 Maastricht is meer dan een tunnel. Een belangrijk onderdeel is de ombouw van knooppunt Kruisdonk tot een volledige verknoping van de autosnelwegen A2 en A79, via een kort stukje onderliggend wegennet. Nu die verknoping is gerealiseerd, kan verkeer eenvoudig van de A2 naar de A79 rijden en omgekeerd. Bovendien is er een rechtstreekse verbinding vanaf de autosnelwegen naar bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht: de Nieuwe Limmelderweg. Zie daarvoor de roze lijn in de foto hiernaast.

Waarom een verbindingsweg naar de Beatrixhaven?

Bedrijventerrein Beatrixhaven is het grootste bedrijventerrein van Maastricht. Het moet daarom goed toegankelijk zijn. Vroeger had bedrijventerrein Beatrixhaven geen eigen aansluiting op de A2 of A79. (Vracht)verkeer naar de Beatrixhaven moest via de afrit Meerssen of bij kruispunt Geusselt de snelweg verlaten en door de omliggende wijken rijden om het bedrijventerrein te bereiken. Dat hoeft nu niet meer.

Door de directe aansluiting vanaf knooppunt Kruisdonk kunnen weggebruikers gemakkelijk en snel naar bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R Maastricht Noord rijden. Hierdoor worden de afrit bij Meerssen, kruispunt Geusselt én de binnenwegen ontlast.

In gebruik sinds 24 juli 2014

Sinds 24 juli 2014 is een belangrijk deel van de nieuwe infrastructuur bij Kruisdonk open voor verkeer. Het gaat dan om de verbindingen A t/m G uit het overzicht met definitieve rijrichtingen hiernaast. U kunt nu: 

 • gemakkelijk en snel van de A2 naar de A79 rijden en andersom
 • rechtstreeks van de A2/A79 naar bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R-terrein Maastricht Noord
 • vanuit Beatrixhaven naar de A2/A79 richting noorden (Eindhoven/Heerlen)
 • via nieuwe afritten van de A2 en A79 naar Amby, Rothem, Meerssen en Bunde

auto

Nieuwe afritten A2 en A79


 • afrit 52 van de A2: voor verkeer vanuit het noorden naar Maastricht Noord (bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R Noord), Valkenburg/Heerlen (A79) of naar de wijken Rothem en Amby
 • afrit 1 van de A79: voor verkeer vanuit Maastricht naar Amby, Rothem, bedrijventerrein Beatrixhaven en P+R Noord, Meerssen of Bunde.

Tip: ga voorbereid op weg. Hier bekijkt u de kaartjes met de verschillende rijroutes.

Onderweg? Voor weggebruikers is het altijd even wennen als er veranderingen zijn op de weg. Het advies is dan ook om niet op de ‘automatische piloot’ te rijden, goed op de borden te letten en het navigatiesysteem uit te zetten. Daarnaast vragen we u extra te letten op het (onverwachtse) rijgedrag van anderen.

Van A2/A79 naar Beatrixhaven Van A2/A79 naar Beatrixhaven
Van Beatrixhaven naar A2/A79 ri. noorden Van Beatrixhaven naar A2/A79 ri. noorden

Infrastructuur nog niet af

De infrastructuur bij Kruisdonk en in de Beatrixhaven is nog niet af. Bij Kruisdonk ontbreken de verbindingen H en I uit het overzicht. Deze aansluitingen kunnen pas worden opengesteld als de tunnel in gebruik is.

In de Beatrixhaven mist het wegdeel van de Nieuwe Limmelderweg tussen de Hoekerweg en Galjoenweg (zie grijze, onderbroken lijn in de afbeelding hieronder). De gemeente Maastricht wil dit stuk - de Kraakweg - graag aanleggen. Bij de aanleg van de Nieuwe Limmelderweg is door Avenue2 ook rekening gehouden met de aanleg van de Kraakweg. De kruising met de Hoekerweg is al zoveel mogelijk ingericht als kruispunt voor 4 richtingen. 

Onderzoek door gemeente Maastricht
De gemeente Maastricht onderzoekt de haalbaarheid van de aanleg van de Kraakweg en kijkt tegelijkertijd naar andere alternatieven. De resultaten van het onderzoek worden eind 2015 verwacht. Zodra er duidelijkheid is, kan de gemeente Maastricht toewerken naar een definitieve structuur in de Beatrixhaven. Als de gemeente Maastricht de Kraakweg kan aanleggen, zullen de verkeersstromen sterk wijzigen en zal de kruising Hoekerweg-Fregatweg weer worden teruggebracht naar de oude situatie. Als de Kraakweg niet kan worden aangelegd, dan zal de kruising Hoekerweg-Fregatweg moeten worden omgebouwd om de verkeersstromen beter te kunnen verwerken. Verschillende varianten zijn dan mogelijk, maar het meest reëel lijkt een kruispunt met verkeerslichten, waarbij zoveel mogelijk rijrichtingen een eigen rijstrook krijgen. Een andere mogelijkheid is de aanleg van een rotonde. Beide scenario’s worden overigens door de gemeente Maastricht voorbereid.
In de tijdelijke situatie sluit de Nieuwe Limmelderweg aan bij de Hoekerweg. De aanleg van het laatste stukje - de Kraakweg - wordt onderzocht door de gemeente Maastricht. In de tijdelijke situatie sluit de Nieuwe Limmelderweg aan bij de Hoekerweg. De aanleg van het laatste stukje - de Kraakweg - wordt onderzocht door de gemeente Maastricht.

De Nieuwe Limmelderweg kruist wegen

De Nieuwe Limmelderweg loopt vanaf knooppunt Kruisdonk tot aan de Hoekerweg en kruist daarbij 4 bestaande wegen:

• eerst de A2 (onderlangs, voor verkeer vanaf de A79, Rothem en Amby);
• vervolgens de Mariënwaard (bovenlangs);
• dan het spoor (bovenlangs);
• en de Beukenlaan (bovenlangs).

Om een vlotte doorstroming van verkeer op de verbindingsweg te garanderen, zijn op deze plekken zogenaamde ‘kunstwerken’ gebouwd: een verzamelnaam die we gebruiken voor bruggen, viaducten en kleinere tunnels. De bouw van deze kunstwerken (3 viaducten en 1 tunneltje) is grotendeels in 2013 afgerond.

Op andere plekken zijn kruispunten met verkeerslichten ingericht:

 • bij het viaduct over de A79 (Ambyerweg)
 • bij de kruising met de verlegde Ambyerweg
 • bij de kruising met de nieuwe afrit van de A2 (afrit 52) 
 • bij de aansluiting Hoekerweg 

Terugblik


Najaar 2013

Medio september 2013 ging Avenue2 aan de slag op de delen tussen de verschillende kunstwerken met de aanleg van het weglichaam voor de Nieuwe Limmelderweg. De verbindingsweg ligt hoger dan de omgeving, op een dijk. Voor deze ophoging zijn zogenaamde AEC-bodemassen gebruikt. Dit restmateriaal komt vrij na verbranding van stoffen in de afvalverwerkende industrie, en is een prima vervanging voor zand. De ophoging is door een gespecialiseerde en gecertificeerde firma afgedekt met een folie. Dat is wettelijk zo verplicht, om te voorkomen dat bepaalde stoffen - bijvoorbeeld via indringing van regenwater - worden afgegeven aan de onderliggende bodem en grondwater. De ophoging met bodemassen is toegepast op de delen tussen (1) A2 en Mariënwaard, (2) Mariënwaard en spoor en (3) spoor en Beukenlaan. Op de folie is zand aangebracht. Aan de zijkanten van de ophoging is grond neergelegd voor de taluds.
Eerste helft 2014
Op het laatste deel tussen de Beukenlaan en Hoekerweg kon in 2013 nog niet worden gewerkt, vanwege een nog te verwerven perceel. De voorbereidingen op dit deel zijn medio februari 2014 gestart. Zo moest een deel van een loods aan de Schoenerweg nog wijken voor de nieuwe verbindingsweg naar de Beatrixhaven. En op de hoek van de Schoenerweg met de Hoekerweg pakten we een bodemverontreiniging aan.

Vanaf half april 2014 begon de opbouw van de wegfundering voor de verbindingsweg Beatrixhaven. Om al het (vracht)verkeer te kunnen dragen, is een zogenaamde AGRAC-fundering toegepast. Deze funderingslaag moest een tijdje uitharden om de juiste sterkte te bereiken.

Eind mei schoven de rijbanen naar Maastricht tussen Kruisdonk en Severenstraat op naar het oosten, onder de eerste helft van fiets- en voetgangersbrug de Groene Loper door. Met deze wegverleggingen kwam de tijdelijke A2-rijbaan (zie de rode lijn in het plaatje hiernaast, in gebruik vanaf juli 2012) vrij. De rijbaan is vervolgens omgebouwd tot nieuwe afrit van de A2 naar Beatrixhaven, A79 of Amby/Rothem (afrit 52).
Juli 2014
Rondom bouwkeet Kruisdonk en bij de nieuwe verbindingsweg Beatrixhaven is in juli 2014 keihard gewerkt door de mannen van grondwerken en verkeerstechniek. Van straatwerk tot het aanbrengen van vangrails en wegmarkering en van het plaatsen van nieuwe bewegwijzering tot het installeren van de tijdelijke verkeersregelinstallaties.

Voordat de eerste auto’s over het nieuwe asfalt mochten, heeft een uitgebreid controletraject plaatsgevonden samen met de wegbeheerders: Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen. Daarbij werd onder andere gelet op de kwaliteit van het asfalt, plaatsing van vangrails en bebording en of de wegmarkering goed is aangebracht. Ook de verkeersregelinstallaties (VRI) zijn gezamenlijk getest en gecontroleerd. 

Veilig plekje voor dieren

De Nieuwe Limmelderweg loopt dwars door de Landgoederenzone; een gebied tussen Meerssen en Maastricht met belangrijke ecologische waarden. En dus moeten we rekening houden met allerlei (beschermde) diersoorten, zoals de kamsalamander, das en vleermuis. Zij moeten hun plekje kunnen behouden. Daarom zijn ecoduikers en dassentunnels aangelegd, en zelfs een zogenaamde ‘hop-over’ van bomen, die de vliegroute voor vleermuizen herstelt. Zo kunnen de verschillende dieren veilig aan de andere kant van de weg raken. Op de helling van de nieuwe verbindingsweg zijn daarnaast wildrasters en amfibieschermen geplaatst. Ze zorgen ervoor dat dieren de weg niet kunnen oplopen en leiden de beestjes naar de verschillende onderdoorgangen. De dichte strook aan de onderkant houdt amfibieën en reptielen tegen. Doordat de verbindingsweg grotendeels onverlicht is, worden de dieren zo min mogelijk gestoord in hun leefgebied. Lees hier meer over natuurcompensatie.