INSPRAAK 2010

Beroepstermijn Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard afgelopen

Op dinsdag 14 december heeft de gemeenteraad van Maastricht de Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard vastgesteld. Dit betekent dat ook het bovengrondse gedeelte van de A2-passage volgens het plan De Groene Loper kan worden ingericht.
 
In november 2010 ondertekende minister Schultz van Haegen al het Tracébesluit ‘A2 Passage Maastricht’. Hiermee is onder meer de ondertunneling van de huidige N2 tussen Geusselt en Europaplein en de verknoping van de A2 met de A79 mogelijk. In december 2010 heeft de gemeenteraad ook de Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard goedgekeurd. Deze zijn nodig voor onder andere de bovengrondse inrichting tussen Geusselt en Europaplein, de nieuwe ontsluitingsweg en nieuw vastgoed voor bedrijventerrein Beatrixhaven en natuurcompensatie. Al deze maatregelen samen zorgen er voor dat Maastricht vanaf 2016 beter bereikbaar is, het verkeer op de A2 beter doorstroomt én de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de buurten rondom de A2 verbeteren.

Inhoud Bestemmingsplannen
Vergeleken met de Ontwerp-Bestemmingsplannen, bevatten de Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard enkele kleine wijzigingen. Deze zijn doorgevoerd mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Op hoofdlijnen zijn de bestemmingsplannen gelijk aan de Ontwerp-Bestemmingsplannen. Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen is opgenomen als bijlage bij de vaststellingsbesluiten in de bestemmingsplannen. Iedereen die in de afgelopen maanden een zienswijze op de Ontwerp-Bestemmingsplannen indiende, ontvangt in de week van 14 december 2010 een reactie hierop.

Bestemmingsplannen inzien?
De Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard lagen van 24 december 2010 tot en met 7 februari 2011 ter inzage. De beroepstermijn startte op 27 december 2010.
Inzagelocaties:
  • Gemeentehuis Maastricht, Mosae Forum 10, vrijdag 24 en 31 december 2010 geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur, maandag 3 januari 2011 geopend van 8.30 uur tot 14.30 uur. Klik hier voor de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
  • Informatiecentrum A2 Maastricht, President Rooseveltlaan 101. Het Informatiecentrum is gesloten vanaf 24 december 2010 tot 3 januari 2011. Klik hier voor de reguliere openingstijden van het Informatiecentrum.

De bestemmingsplannen zijn digitaal in te zien op www.a2maastricht.nl > Meer Weten > Archief.

Hoe en wanneer reageren?
Alleen personen die een zienswijze op de Ontwerp-Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard hebben ingediend konden van 27 december 2010 tot en met 7 februari 2011 schriftelijk – per brief - beroep instellen bij:
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
 
De brief moest bevatten:

  • naam en adres;
  • datum;
  • een omschrijving van het besluit waarmee u het oneens bent;
  • de reden: waarom bent u het oneens met het besluit.

De brief moest ondertekend zijn én een kopie bevatten van het besluit waartegen u beroep uitoefende. Faxen kon ook via 070 – 365 13 80. Beroep instellen per e-mail was niet mogelijk. Meer informatie over het instellen van beroep door belanghebbenden, staat onder Meer weten > Vraag en Antwoord > Inspraak > Tracébesluit en Bestemmingsplannen. Hier staat ook informatie over het griffierecht dat belanghebbenden moeten betalen na indiening van het beroep én meer informatie over het indienen van een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’. Op de bestemmingsplannen is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat alle beroepsgronden binnen de beroepstermijn bekend moeten zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren.

Meer weten
Vragen over de inhoud van de Bestemmingsplannen? Neem dan contact op met het Informatiecentrum A2 Maastricht via 043-351 63 51 of via info@a2maastricht.nl.
Beroepschriften

Tegen het Bestemmingsplan A2 Traverse zijn 8 beroepschriften ingediend. tegen het Bestemmingsplan A2 Mariënwaard 6 beroepschriften. Voor beide bestemmingsplannen geldt dat een aantal beroepschriften is ingetrokken.
Deze pagina is aangepast op 29 augustus 2011