TUNNELWERK

ÉÉN HINDERVERGUNNING AVOND- EN NACHTWERK TUNNELBOUWTREIN

Heel wat werkzaamheden voor de dubbellaagse tunnel moeten om technische redenen zonder onderbreking worden uitgevoerd. Avenue2 moet in dat geval ’s avonds en soms in de nacht doorwerken. Daarvoor moet de bouwer een vergunning aanvragen bij de gemeente Maastricht. Tot eind 2012 werd voor iedere werkzaamheid waarvoor hindernormen (geluid, trillingen, licht) werden overschreden een aparte vergunning aangevraagd. Vanaf 2013 tot en met het einde van de tunnelwerkzaamheden eind 2016 worden deze afzonderlijke vergunningen vervangen door één overkoepelende vergunning (APV-gebiedsaanwijzing) voor het gebied tussen Geusselt en Europaplein. Voor werkzaamheden buiten dat gebied worden nog steeds aparte hindervergunningen aangevraagd.

Sommige tunnelactiviteiten gebeuren dus buiten de reguliere werktijden van 07.00 tot 19.00 uur en gaan tot ’s avonds laat en soms zelfs ‘s nachts door. Dit kan mits deze werkzaamheden binnen de hindernormen blijven of als er ontheffing is verleend.

In de zomer 2013 is de oorspronkelijke APV-gebiedsaanwijzing gewijzigd. Reden is het voornemen van bouwer Avenue2 voor de inzet van een tweede tunneltrein en de toevoeging van blok 8 (dat is de laatste flat aan de President Rooseveltlaan-Oost).

Hier kunt u de nieuwe stukken bij de gewijzigde vergunning downloaden:

Mag de bouwer voortaan zelf bepalen wanneer en waar er wordt doorgewerkt?

Oftewel: Is één overkoepelende hindervergunning voor het gebied tussen Geusselt en Europaplein niet vooral een administratief voordeel voor de bouwer?

Nee, de bouwer mag niet zelf bepalen wanneer en waar er wordt doorgewerkt. De vergunning betreft het gebied tussen Europaplein en Geusselt en geldt alleen voor werkzaamheden die specifiek in de vergunning zijn genoemd. Het gaat dan om: 

  1. het maken van cement-bentonietwanden
  2. het inhijsen van stempels en gordingen
  3. het storten en afwerken van beton
  4. en grondwaterbemaling

Deze werkzaamheden moeten zonder onderbreking worden uitgevoerd. Avenue2 moet in dat geval buiten de reguliere werktijden doorwerken, ’s avonds en soms in de nacht. Deze werkzaamheden, en aanverwante werkzaamheden zoals transporten, worden toegestaan door de hindervergunning.


Ja, één overkoepelende hindervergunning is voor de bouwer en voor gemeente Maastricht efficiënter te regelen. Maar… de systematische aanpak biedt ook voordelen voor het bestrijden van hinder voor omwonenden.

Waarom één hindervergunning voor de totale bouwperiode?

Oftewel: Wat is het voordeel voor omwonenden van één hindervergunning?
Omdat omwonenden zo vooraf weten:
  • Welke werkzaamheden gedurende de hele periode van 2013 tot eind 2016 overdag, in de avond en nacht mogen worden uitgevoerd.
  • Welke maatregelen Avenue2 moet treffen om de hinder door bijvoorbeeld geluid, stof en trillingen te beperken
  • Waarop de gemeente Maastricht zal controleren en handhaven.
Duidelijkere regels
Avenue2 en gemeente Maastricht hebben de werkzaamheden in 2011 en 2012 bij Europaplein, ANWB-flat en Geusselt gebruikt om de voorliggende vergunning aan te scherpen.
Over stofoverlast werd bijvoorbeeld tot nu toe in een vergunning vermeld “dat deze tot een minimum dient te worden beperkt”. In voorliggende vergunning staat er dat ”stof dient te worden bestreden met behulp van een of meer sproei-installaties, dat vrachtauto’s, die stof veroorzakende materialen vervoeren, afgesloten dienen te zijn en dat deze bij het verlaten van de bouwplaats zodanig schoon moeten zijn, dat geen voor het verkeer hinderlijke vervuiling van de openbare weg en de omgeving plaatsvindt.”

Bewakingssysteem
Ook hebben Avenue2 en gemeente Maastricht een monitoringssysteem ingevoerd om geluid en trillingen continue in de gaten te houden. Daardoor beschikken beide over ervaringsgegevens die gebruikt kunnen worden wanneer dezelfde bouwwerkzaamheden opnieuw worden uitgevoerd. Deze werkwijze biedt meer mogelijkheden om vooruit te plannen en snel te kunnen reageren.

Waarom NU één vergunning voor de totale bouwperiode?

De bouwkuip is onderverdeeld in delen, zogenaamde moten. Bij Europaplein ligt de eerste moot (moot 1) en bij Geusselt de laatste (moot 108). In de zomer van 2013 trok de gestapelde tunnel als een soort trein door Maastricht. Wie langs het tracé woont, zag eerst diepwandgrijpers langskomen. De bouwer hing vervolgens damwandplanken af, installeerde de bemaling en startte met ontgraven. Elke week vond een andere activiteit plaats totdat, na ongeveer driekwart jaar, één tunneldeel was gestort. Het was een vaste werkmethode en bouwvolgorde die steeds herhaald werd. Deze aanpak wordt ook wel de ‘tunnelbouwtrein’ genoemd. Per week schoven de werkzaamheden ongeveer 24 m. op. De overkoepelende hindervergunning bood de mogelijkheid om meteen de hinderactiviteiten voor de route van de hele tunnelbouwtrein te beschrijven, in de gaten te houden en te controleren. Dat was voor omwonenden gunstig, want net als bij een echte trein kunnen er wijzigingen zijn in bijv. rijtijden en technische werkzaamheden die effect hebben op het hele traject.

Klik hier voor een grafisch overzicht van de ‘tunnelbouwtrein’.
Klik hier voor een filmpje.

Wat is de ‘tunnelbouwtrein’?

De gestapelde tunnel trok als een soort trein door Maastricht. Wie langs het tracé woont, zag eerst diepwandgrijpers langskomen. De bouwer hing vervolgens damwandplanken af, installeerde de bemaling en startte met ontgraven. Elke week vond een andere activiteit plaats totdat, na ongeveer driekwart jaar is één tunneldeel gestort.
Het was een vaste werkmethode en bouwvolgorde die steeds herhaald werd. Daarom wordt deze aanpak ook wel de ‘tunnelbouwtrein’ genoemd. Per week schoven de werkzaamheden ongeveer 24 m op.

Klik hier voor een grafisch overzicht van de ‘tunnelbouwtrein’.
Klik hier voor een filmpje over de werkzaamheden.

Hoe is die vergunning geregeld?

Alle bouwhinder valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening, de APV. Alle hinderactiviteiten totdat de tunnel helemaal klaar is, zijn nu geregeld in een overkoepelende APV-ontheffing. De voorliggende ontwerp-vergunning geldt voor het gebied tussen Europaplein en Geusselt. Voor werkzaamheden buiten dat gebied worden aparte hindervergunningen aangevraagd.

Het ontwerpbesluit is destijds door de gemeente in stadskrant de Ster gepubliceerd op 7 december 2012. Belanghebbenden hadden twee weken de mogelijkheid om te reageren door een zienswijze in te dienen. Daarna is op 22 januari 2013 een definitief besluit van het college gepubliceerd in de Ster op 25 januari 2013. Belanghebbenden hadden dan de gelegenheid om binnen zes weken bezwaar aan te tekenen.

Onderstaande stukken zijn onderdeel van de initiële vergunning:

Waar kan ik terecht met vragen en klachten?

Heeft u vragen of klachten over de uitvoering van de tunnelbouwwerkzaamheden:

Ook kunt u iedere dinsdag tussen 12.00 en 17.00 uur het Informatiecentrum A2 Maastricht bezoeken. Het infocentrum is gevestigd in stadion de Geusselt. Ingang tussen de wok en de McDonald’s.

Platte HTML tekst