Opgelet!

Wilt u een gevaarlijke situatie melden? Doe dit bij voorkeur telefonisch op het nummer (043) 350 71 50, zodat wij snel kunnen reageren en de nodige maatregelen kunnen treffen.

Schade door A2 Maastricht?

Wanneer u vindt dat u schade heeft zijn er drie procedures waarop u een beroep kunt doen. Via de Servicelijn Maastricht Oost willen we u hierbij graag helpen.Tegelijkertijd willen we ook meteen duidelijk zijn dat het niet gemakkelijk is om aan te tonen dat alleen de A2-werkzaamheden tot een specifieke schade hebben geleid. Verder zijn procedureel belangrijke criteria: de zogenaamde voorzienbaarheid -bijv. iemand die in 2004 een woning koopt langs de A2 had kunnen voorzien dat er daar gebouwd zou worden- en het maatschappelijk risico –alleen bovenmatige schade komt voor vergoeding in aanmerking en altijd blijft een deel van de schade voor eigen rekening.

OVERLAST OF SCHADE MELDEN?

De uitvoering van het plan de Groene Loper voor A2 Maastricht is een zeer precieze, meerjarige operatie. Alle werkzaamheden worden gedegen voorbereid en vinden op zorgvuldige manier plaats. Toch kan niet voorkomen worden dat er overlast optreedt. Het is ook mogelijk dat u schade ondervindt door de werkzaamheden.

Met vragen, klachten en meldingen over A2 Maastricht, kunt u terecht bij de Servicelijn Maastricht Oost. De Servicelijn Maastricht Oost is 24 uur per dag bereikbaar via (043) 350 71 50. U kunt ook het online formulier invullen. De medewerkers van de Servicelijn Maastricht Oost zorgen ervoor dat uw verzoek bij de juiste partij terecht komt. 

Omdat schade verschillende oorzaken kan hebben, gelden hiervoor verschillende regelingen bij verschillende overheden. Wanneer u weet wie de schade heeft veroorzaakt, staat het u vrij ook direct met de veroorzaker contact op te nemen, of uw claim in te dienen.

Schadevergoeding wegens bouwschade

Schade die veroorzaakt wordt door werkzaamheden bij de uitvoering van de Groene Loper door Avenue2 wordt bouwschade genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: een vrachtwagen die zijn lading verliest op uw auto waardoor deze beschadigd is, of beschadiging van uw woning of eigendommen doordat er een (vracht)auto tegen aangereden is. Ook kan gedacht worden aan schade die ontstaat aan uw woning door het in- of uittrillen van damwandplanken. Wilt u een verzoek tot schadevergoeding indienen, dan kunt u hieronder het schadeformulier van bouwer Avenue2 downloaden. 

Nadeelcompensatie

Voor de aanleg van de A2-tunnel is een besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu genomen: het Tracébesluit A2 Passage Maastricht. Schade, die volgt uit dit besluit, wordt afgehandeld volgens de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999. Voor deze schade kunt u een verzoek indienen bij Rijkswaterstaat Limburg. Een onafhankelijke
schadecommissie beoordeelt uw verzoek en geeft haar advies aan de minister. Deze neemt een beslissing waartegen u, als u het hier niet mee eens bent, bezwaar en beroep kunt indienen. Deze schade wordt vaak niet voor 100% vergoed. Een gedeelte komt voor eigen rekening (het maatschappelijk risico). Wilt u een aanvraag indienen voor nadeelcompensatie, dan kunt u hier het door Rijkswaterstaat landelijk vastgestelde formulier downloaden. 

Planschade

Schade die geen verband houdt met het Tracébesluit maar die het gevolg is van de bestemmingsplannen A2 Traverse of A2 Mariënwaard. Beide besluiten van de gemeenteraad van de gemeente Maastricht worden via een andere procedure afgehandeld. Dit is de zogenaamde planschadeprocedure (opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening). U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente Maastricht. Ook hier beoordeelt een onafhankelijke schadecommissie uw verzoek en geeft zij haar advies aan de het college van B&W. Het college van B&W neemt hierop een beslissing die eveneens openstaat voor bezwaar en beroep. Deze schade wordt vaak niet voor 100% vergoed. Een gedeelte komt voor eigen rekening (het maatschappelijk risico). Voor een aanvraag van planschade bij de gemeente is geen vast aanvraagformulier voorhanden. Houdt u er rekening mee dat er kosten kunnen zijn verbonden aan het opstarten van een planschadeprocedure. 

Infopunt schade gestopt

Vanaf 2011 tot eind 2015 kon u terecht bij het Infopunt Schade A2 Maastricht voor onafhankelijk advies over eventuele schade door de bouwwerkzaamheden voor de tunnel.

Nadat de ruwbouw eind 2014 was afgerond, zijn er weinig meldingen meer geweest. De samenwerking voor het Infopunt Schade tussen de Universiteit Maastricht en het projectbureau A2 Maastricht is dan ook beëindigd.