KENTEKENONDERZOEK IN MAASTRICHT (GEPLAATST 1 MAART 2010)

Kentekenonderzoek in Maastricht

Onderzoek naar reizigersstromen en reisgedrag in de regio

Van dinsdag 2 tot en met maandag 8 maart worden op een groot aantal invals- en uitvalswegen rond Maastricht kentekens geregistreerd. Frequent geregistreerde automobilisten ontvangen het weekend van 13 maart op hun huisadres een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. Het doel van deze enquête is tweeledig. Als eerste moeten de uitkomsten informatie geven over de omvang van reizigersstromen in de regio Maastricht en over de herkomst, bestemming en motieven van de bestuurders. Het tweede doel is de opbouw van een bestand van reizigers die zich regelmatig verplaatsen binnen de regio.

Het kentekenonderzoek vindt plaats in opdracht van het programmabureau Maastricht-Bereikbaar.nl; een gezamenlijk initiatief van overheden (gemeente Maastricht, provincie Limburg, Rijkswaterstaat, projectbureau A2 Maastricht, Kamer van Koophandel), vervoersorganisaties en bedrijven. Het doel is om de verwachte groei aan automobiliteit van 10% in de periode 2010-2016 op te vangen met maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement, oftewel slim reizen en slim werken. Denk hierbij aan het stimuleren van OV-gebruik en fiets, stimuleren van e-werken, automobilisten belonen als ze niet in de spits reizen (spitsmijden), geven van reisinformatie en het aanbieden van een mobiliteitspas aan frequente reizigers.

Inzicht in de reizigersstromen
Om de verwachte 10% groei aan automobiliteit op te vangen, is het van belang inzicht te krijgen in de reizigersstromen en het reizigersgedrag. Het kennen hiervan maakt het voor het programmabureau Maastricht- Bereikbaar.nl mogelijk om oplossingen op maat te ontwikkelen. Het programmabureau speelt hierbij een onafhankelijke rol: de oplossingen en producten die worden aangedragen komen voort uit concreet waargenomen behoeften en niet productgedreven aanbiedingen van afzonderlijke mobiliteitspartijen.

Opbouw reizigersbestand – uniek voor Nederland
Als automobilisten deelnemen aan het kentekenonderzoek, kunnen ze zich ook aanmelden voor opname in een reizigersbestand. Op die manier wordt het vanaf het najaar 2010 mogelijk om een langdurige communicatierelatie aan te gaan met de reizigers in de regio Maastricht. De reizigers in het bestand krijgen dan op basis van hun achtergrondkenmerken producten en informatie aangeboden die interessant voor hen zijn. Het programmabureau verzorgt de afspraken met werkgevers en productaanbieders, zodat er goede producten voor de reizigers beschikbaar komen. Het opbouwen van een dergelijk groot reizigersbestand is uniek voor Nederland.

Parallel traject bij grote werkgevers
Om het beeld nog completer te krijgen vindt tegelijk met het kentekenonderzoek ook een onderzoek plaats bij de grote werkgevers in Maastricht naar het reisgedrag van hun werknemers. Werknemers van deze bedrijven krijgen dezelfde vragen voorgelegd als de mensen uit het kentekenonderzoek. Het kan dus zijn dat iemand twee keer de vragenlijst ontvangt. Hij hoeft de vragenlijst uiteraard maar eenmaal in te vullen.

Privacy
De in het kentekenonderzoek verkregen gegevens worden eenmalig en alleen voor dit onderzoek gebruikt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd. Aan het einde van de enquête wordt wel de vraag gesteld of de respondent opgenomen wil worden in het reizigersbestand Maastricht-Bereikbaar.nl. Als hij dat wil, dan ontvangt hij met regelmaat informatie over de bereikbaarheid van de regio en over producten die het mogelijk maken gemakkelijker te reizen en te werken binnen de regio.