Lees meer

Erratum

In het advies van de Expertcommissie d.d. 22 november 2013 is aangegeven dat de ABU CAO op 17 september 2012 algemeen verbindend is verklaard. Deze datum is abusievelijk onjuist. De ABU CAO is op 17 september 2013 algemeen verbindend verklaard. 

Kamervragen

28 november 2013
Brief aan de Tweede Kamer met beantwoording van de vragen over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. De vragen werden in oktober 2013 gesteld door de leden Kerstens, Kuiken en Fokke (allen PvdA). Lees de brief hier.

11 juni 2012
Brief aan de Tweede Kamer met beantwoording van de vragen over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. De vragen werden in mei 2012 gesteld door meneer Ulenbelt (SP) en beantwoord door minister Kamp. Lees de brief hier.

AANNEMER VOLGT ADVIES EXPERTCOMMISSIE

CAO Bouw niet volledig toegepast maar géén uitbuiting bij A2 Maastricht

Geplaatst op 22 november 2013

Corrigeer een aantal aspecten van de CAO Bouw maar er is géén sprake van uitbuiting bij A2 Maastricht. Dat is de conclusie van de expertcommissie in haar uitgebreid verslag dat vrijdag 22 november is gepresenteerd. "Ook al maakt het verslag duidelijk dat we hier als opdrachtgever geen contractuele verantwoordelijkheid dragen, toch heb ik als voorzitter van de Stuurgroep bij de aannemer stevig aangedrongen op een oplossing. Wij constateren dat de aannemer zich hierin constructief heeft opgesteld en maatregelen treft die recht doen aan de aanbevelingen van de expertcommissie," aldus Albert Nuss, voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht.
Er is volgens de expertcommissie geen sprake van uitbuiting, niet in strikt juridische zin en niet in sociaal-maatschappelijk opzicht. Dat blijkt na een zorgvuldige analyse van de beloning, werktijden en huisvesting van de Portugese werknemers van Rimec. "Er is geen arbeidsdwang onder slechte werkomstandigheden, de werknemers ontvangen een brutoloon conform CAO Bouw, overuren worden conform de CAO Bouw vergoed met percentages van 25% en 50%  en medewerkers zijn ordentelijk gehuisvest," aldus het verslag van de expertcommissie.
Geen contractuele verantwoordelijkheid
De Stuurgroep was zich na de aantijgingen bewust van de voorbeeldfunctie van het project en besloot onmiddellijk tot de aanstelling van een expertcommissie. "Uiteraard zijn wij geschrokken toen deze berichten ons bereikten, want uitbuiting van arbeiders is het laatste wat wij willen in ons project," aldus Stuurgroepvoorzitter Albert Nuss. Te midden van de complexe landelijke context rond de inzet van buitenlandse werknemers concludeert de expertcommissie dat niet alle aspecten van de Nederlandse CAO Bouw zijn gevolgd. Tevens is het volgens de expertcommissie zo dat de Stuurgroep hierin geen enkele contractuele verantwoordelijkheid heeft of beschikt over een rechtsmiddel om maatregelen op te leggen. De Stuurgroep zal de bevindingen delen met de bevoegde instanties zoals inspectie van Sociale Zaken, Team Grote Bouwprojecten Nederland en het Technisch Bureau Bouwnijverheid.
Aanbevelingen
De expertcommissie geeft in haar uitgebreid verslag een aantal belangrijke aanbevelingen. Waarbij ze vooral adviseert de problematiek te dejuridiseren en door middel van een minnelijk overleg tot een oplossing te komen waarbij de situatie van de arbeiders en de voortgang van het project voorop staan. Alhoewel de opdrachtgevers geen formele bevoegdheid hebben om in te grijpen, merkt de expertcommissie op dat Avenue2 heeft aangegeven dat, als er onacceptabele zaken aan de orde komen, zij zelf meteen gepaste maatregelen zou treffen.
Maatregelen
"Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het belang van de voortgang van het project - die valt of staat bij een goede samenwerking tussen partijen - hebben wij bij de start van de expertcommissie reeds gezegd maatregelen te zullen treffen als er zaken moeten worden gecorrigeerd. Dat hebben we gedaan. Deze bestaan eruit dat we de in rekening gebrachte huisvestingskosten terugbetalen en dat we zorgen voor een goede regeling rond VCA-pasjes. Ook wordt de bewaking en controle van het aantal arbeidsuren aangescherpt." aldus Sipke Van der Linden, Raad van Bestuur Avenue2.
Landelijk debat
"Wij als Stuurgroep hebben onze verantwoordelijkheid genomen in deze complexe problematiek en meteen een expertcommissie ingesteld om duidelijkheid te scheppen voor ons project. Wie het verslag grondig leest zal merken dat deze complexe problematiek ons project A2 Maastricht ver te boven gaat en dat er structurele landelijke oplossingen nodig zijn. Wij rekenen er op dat we met de analyse van de  expertcommissie hieraan kunnen bijdragen," besluit Albert Nuss, voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht. De Stuurgroep realiseert zich dat er nog verschillende andere onderzoeken lopen waar de komende weken nog conclusies uit kunnen voortkomen.
De Stuurgroep bedankt de expertcommissie voor haar werk en de duidelijkheid die haar bevindingen hebben gebracht in de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Tegelijk dankt de Stuurgroep Avenue2 dat ze haar verantwoordelijkheid neemt en zich hierin constructief heeft opgesteld.