VERKLARINGEN N.A.V. STUURGROEP VERGADERING 24 FEBRUARI 2014

24 februari 2014

Verklaring Stuurgroep A2 Maastricht

Zoals bekend heeft de Stuurgroep in het kader van de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht meteen gehandeld door een expertcommissie in te stellen. De Stuurgroep heeft herhaaldelijk bij Avenue2 erop aangedrongen om juist maatregelen te treffen in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Stuurgroep is er van overtuigd dat zij met de getroffen regeling een maximaal resultaat heeft weten te bereiken zonder
in een juridisch patstelling terecht te komen. Daarnaast moeten wij rekening houden met het feit dat wij als opdrachtgever geen contractueel middel hebben om zaken af te dwingen.
Maatregelen
De aanpak heeft ertoe geleid dat Avenue2 de volgende maatregelen heeft getroffen:

 • De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO loon 2013. Ondanks dat er voor dit jaar geen CAO meer geldt. De werknemers krijgen minimaal  ongeveer 1.600 euro netto per maand en met overwerkuren 1.800 tot 2.000 euro.
 • Arbeidsuren worden scherper dan voorheen gecontroleerd op de Arbeidstijdenwet
 • De inhoudingen zijn blijvend met ongeveer de helft verlaagd
 • Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in Nederland en niet meer in Portugal afgedragen
 • De regeling voor de veiligheidspasjes is aangepast
Afspraken
Na de publicatie van de bevindingen van de expertcommissie heeft de stuurgroep zich continue laten informeren door Avenue2 over de opvolging van de afspraken. De hele aanpak is te volgen via www.a2maastricht.nl.

Zo heeft Avenue2 vorige week 18 februari nog een update gegeven over:
 • Stand van zaken terugbetalingen van de huisvestingskosten
 • En aantallen Portugezen die nu een nieuw contract hebben gekregen om komend half jaar voor A2 Maastricht te werken.
Hoor en wederhoor
Door een andere berichtgeving in de media van dit weekend heeft de Stuurgroep opnieuw hoor en wederhoor toegepast.
In de stuurgroep van eind deze middag is aan Avenue2 gevraagd:
 1. Hoeveel mensen een nieuw contract hebben gekregen voor komend half jaar en dus zijn teruggekeerd op het werk? Hoeveel niet en waarom?
 2. Wat de stand van zaken is rondom de terugbetalingen?
 3. En of Avenue2 bereid is mensen die geen nieuw contract hebben gekregen alsnog terug in dienst te nemen?
Bauke Lobbezoo, directeur van Avenue2, heeft – na afstemming met de raad van bestuur van de moederorganisaties - aan de hand van de stuurgroepvergadering een verklaring opgesteld.

Voor persvragen aan opdrachtgever: Désirée Florie, 06 - 21 83 30 77

Verklaring van Bauke Lobbezoo voor de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit

Avenue2: "Géén sancties voor klokkenluiders"

Met enige verbazing en teleurstelling, zeker na de update van vorige week, 18 februari, heeft Avenue2 afgelopen zaterdag 22 februari en maandagochtend 24 februari de artikelen in De Limburger gelezen. Avenue2 wordt verweten niet integer te handelen in relatie tot het dossier 'buitenlandse werknemers'. Dit is een zware beschuldiging die niet op feiten is gebaseerd.

De aantallen
Zoals eerder gemeld zijn in januari zijn in eerste instantie 15 personen niet teruggekomen. Hiervan zijn er drie werkzaam op andere projecten van Rimec. Drie zijn later teruggekomen. Een persoon is nog ziek thuis in Portugal, maar zal weer aan de slag gaan. Van de overige acht heeft Avenue2 aangegeven dat zij deze medewerkers niet op het project terug wil hebben, de redenen hiervoor zijn:

 • Kwalitatief niet geschikt beoordeeld door Avenue2 omdat zij niet voldoen voor de werkzaamheden waarvoor ze zijn aangenomen;
 • Herhaaldelijke overtreding van de veiligheidsregels op de bouwplaats;
 • Niet houden aan de afgesproken werktijden en/of vakantieperioden;
Om de personen zelf te beschermen zal Avenue2 geen specifieke namen geven bij deze situaties.
Niemand die met de expertcommissie en of de pers heeft gesproken heeft zijn werk verloren omwille van het feit dat hij de commissie heeft geïnformeerd. Dat zou ook raar zijn, want eigenlijk waren die mensen zeer gematigd en zelfs positief in hun interview met de commissie. Daar kan iedereen het rapport op nalezen. De Portugese werknemers waarvan bij Avenue2 wel bekend is dat zij met de Expertcommissie hebben gesproken zijn allen werknemers die nu werkzaam zijn op het project.

Dan is één van de personen, die in het artikel is vernoemd, al sinds juli 2013 niet meer werkzaam op het project. Dus voor de hele commotie van het Rimec-dossier in oktober 2013. 
De betalingen
Zo wordt er gesuggereerd dat de Portugese werknemers nog niet betaald zijn, dit is ten dele onjuist aangezien een groot deel van de medewerkers (die op het project aanwezig zijn, omdat zij bijvoorbeeld ooit een kortere periode voor A2 Maastricht hebben gewerkt) inmiddels betaald is en van de overige (die niet op het project aanwezig zijn) de correcte gegevens worden achterhaald; het blijft van belang om zorgvuldig te zijn in de betaling van de vergoeding van de huisvestingskosten; het is Avenue2 niet bekend wie hiervan wel of niet met de Expertcommissie of de pers heeft gesproken.
Tot slot
De afhandeling van deze zaak is uiteraard bij de Raad van Bestuur van Avenue2 gerapporteerd. Ook zij bevestigen dat deze afhandeling op een juiste en correcte manier is gedaan en dit is op 24 februari in de Stuurgroep A2 Maastricht van de opdrachtgever ook zo meegedeeld. Uiteraard zijn wij bereid tekst en uitleg te geven aan betrokkenen en hun belangenbehartigers.

Voor persvragen en/of vragen van belangenbehartigers aan Avenue2: Bart Grote, 06 - 22 78 46 61