AANVULLENDE BESTUURSOVEREENKOMST

Het Rijk, de gemeenten Maastricht en Meerssen en de Provincie Limburg tekenden op 22 februari 2006 de aanvullende bestuursovereenkomst. In de Bestuursovereenkomst van 2003 was een kostenraming van € 360 miljoen voorzien. In het aanvullend bestuurlijk akkoord van februari 2006 is een projectbudget van € 631,3 miljoen vastgesteld. Dit omvat € 499 miljoen van het Rijk, € 87,7 miljoen van Maastricht, € 1 miljoen van Meerssen en € 43,6 miljoen van de Provincie Limburg. Aanleiding voor verhoging van het projectbudget waren extra kosten voor een bredere tunnel van 2x3 rijstroken plus weefvakken, vraagstukken en risico’s rond luchtkwaliteit, grondwaterstromen en bodemgesteldheid en kosten voor de planfase.

De aanvullende Bestuursovereenkomst bevat aanvullende afspraken over:

  • BTW, plankosten, indexering, onderlinge verrekeningen,
  • een (financiële) risicobeheersing op basis van nieuwe inzichten in (milieu)technische vraagstukken rond bodem, water en lucht,
  • realisatie van een bredere tunnel met 2x4 rijstroken, inclusief weefvakken,
  • uitwerking van bovenstaande afspraken in een samenwerkingsovereenkomst waarin de rechten en verplichtingen van alle partijen worden vastgelegd.

Het tekenen van de Aanvullende Bestuursovereenkomst had enkele gevolgen:

  • door verruiming van de projectscope naar tunnel met 2 x 4 rijstroken moest de projectorganisatie de consequenties en eventuele bijstelling van het plangebied nader onderzoeken. De projectorganisatie informeerde op 30 juni 2006 de betrokkenen hierover,
  • nadat de minister een zogenaamd richtinggevend standpunt in de eerste fase MER had gegeven, kon de gemeente Maastricht overgaan tot actieve verwerving van grond en objecten.