START EUROPESE AANBESTEDING

Bijzonder aan de aanbesteding is de vernieuwende aanpak. Er is geen kant en klaar plan waarvoor een uitvoerder wordt gezocht. Op basis van ambitie en verschillende randvoorwaarden worden marktpartijen gevraagd om zélf de beste totaaloplossing te ontwerpen voor infrastructuur en vastgoed. De partij die het beste plan ontwerpt en kan uitvoeren, wint de aanbesteding. Het totale aanbestedingsproces zal zo’n twee en een half jaar duren. Definitieve keuze voor het beste plan is in 2009 voorzien.

Concurrentiegerichte dialoog

Het project A2 Maastricht wordt Europees aanbesteed volgens een innovatieve aanbestedingsprocedure: de concurrentiegerichte dialoog. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de gemeente Maastricht zullen optreden als opdrachtgevers richting marktpartijen. Op basis van het Programma van Eisen, plangebied en budget worden bouwconsortia gevraagd om de beste totaaloplossing voor infrastructuur én vastgoed te ontwerpen.

Door de gecombineerde aanpak van aanbesteding en tracéwet- en bestemmingsplanprocedure kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden twee keer tussentijds hun mening geven over de plannen van bouwconsortia. Volgens huidige inschatting zijn de procedures in 2009 afgerond en kunnen dat jaar ook de eerste uitvoeringsactiviteiten starten. De uitvoering wordt ingeschat op zes jaar voor alle projectonderdelen (o.a. tunnel, nieuwe bovengrondse weg, aanpassing kruispunt Geusselt, verknoping A2/A79, afslag bedrijventerrein Beatrixhaven en vastgoedlocaties). Oplevering is in 2016 voorzien.