Home / Bouw & Techniek / Tijdelijke bereikbaarheid
De tunnelbouwkuip met ernaast de tijdelijke N2 (links) en de bouwweg (rechts). © Reen van Beek

Bereikbaarheid tijdens de bouw

Het bouwen van een tunnel dwars door de stad zonder overlast is onmogelijk. De vrees bij de start van de werkzaamheden dat de stad op slot zou gaan, is niet uitgekomen. Een goede doorstroming van verkeer tijdens de bouw was een belangrijke eis voor de keuze van het beste plan voor stad en snelweg in juni 2009. De bereikbaarheid mocht niet verslechteren. Dat is gelukt, dankzij slim faseren, slim bouwen, intensieve communicatie vanuit het project en een programma van Maastricht Bereikbaar gericht op slim reizen. 

De N2 werd in fasen naar het westen verlegd om plaats te maken voor de tunnelbouwkuip.
Aanleg van tijdelijke N2 halverwege het tunneltracé. © Reen van Beek

Maatregelen bereikbaar bouwen

Om de overlast voor verkeer zo minimaal mogelijk te houden en te zorgen voor een maximale bereikbaarheid, nam bouwer Avenue2 een aantal maatregelen:

 • Omlegging van de N2 (de A2 binnen de bebouwde kom) tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein naar het westen.
 • Aanleg van tijdelijke oversteekplekken. 
 • Aanleg van ‘koude’ kruisingen voor autoverkeer.
 • Zoveel mogelijk scheiden van bouwverkeer en regulier verkeer.
 • Hergebruik van vrijgekomen materialen.
 • Samenwerking met Maastricht Bereikbaar. 

Aanleg tijdelijke N2

Om ruimte te maken voor de bouw van de tunnel, werd de bestaande N2 tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein gefaseerd naar het westen verlegd, vlak naast het tunneltracé. Het aantal rijstroken voor doorgaand verkeer bleef hetzelfde: twee in elke richting. Wel werden de rijstroken iets smaller. Op de tijdelijke N2 werd de ‘groene golf’ in stand gehouden, zodat automobilisten bij meerdere verkeerslichten door konden rijden zonder te hoeven stoppen. Omdat de autoweg tijdens de bouw van de tunnel dichter bij een aantal woningen kwam te liggen, werden op een aantal locaties tijdelijke maatregelen genomen voor leefbaarheid.

Containerwal Pr. Rooseveltlaan-West (2).JPG
Containerwand als geluidsbeperking bij de President Rooseveltlaant-West. © Huub Giesbertz

Maatregelen voor geluid en lucht 

Door het verleggen van de A2/N2 naar het westen, kwam de weg dichter bij de bebouwing in onder andere de wijken Nazareth en Wyckerpoort te liggen. Bij sommige woningen was de afstand slechts 1 meter van de gevel. Daarom werden op een aantal locaties tijdelijke maatregelen genomen. Bijvoorbeeld in de vorm van een geluidsscherm of een containerwand. Ook werd de tijdelijke N2 aangelegd met geluidsreducerend asfalt. Hierdoor bleef de hoeveelheid geluid binnen de vastgestelde normen in het Tracébesluit. Met een aantal bewoners is daarnaast persoonlijk contact geweest vanwege een overschrijding van de norm voor luchtkwaliteit in de situatie van de tijdelijke A2/N2. Het ging daarbij om een overschrijding van de norm voor stikstofdioxide (NO2), niet voor fijn stof. (PM10). In een paar gevallen heeft dit geleid tot een verhuizing.

M7071374-v Nachtwerk stempels - Reen van Beek.jpg
Hijsen van stempels in de nachtelijke uren. © Reen van Beek

Slim faseren en bouwen

Door verkeer telkens een stukje op te schuiven naar een tijdelijk of definitief wegdeel, ontstond ruimte voor andere werkzaamheden. Zo zijn de kruispunten Geusselt en Viaductweg/Meerssenerweg meermaals verlegd. Dit gaf dan een weekend of een paar weken lang flinke overlast, maar daarna kon verkeer weer doorrijden terwijl ernaast de werkzaamheden plaatsvonden. Een ander voorbeeld van slim bouwen is de fly-over A2/A79 bij Kruisdonk. Het brugdek werd op een tijdelijke locatie gebouwd en later ingeschoven, om zo de overlast voor verkeer tot een minimum te beperken. Al die verschillende wegfaseringen werden afgestemd in het wegbeheerdersoverleg. Hierin werkten Avenue2, projectbureau, gemeenten Maastricht en Meerssen, Rijkswaterstaat en de hulpdiensten samen om de veiligheid en doorstroming van verkeer te borgen.

 

Slim plannen

Voor het hijsen van stempels in en uit de tunnelbouwkuip waren regelmatig afsluitingen van de N2/A2 of verkeersstops nodig. Daarom gebeurde dit hijswerk meestal in de avond en nacht. Dan is er minder verkeer.

Tijdelijke oversteekplekken

Tijdens de ruwbouwfase van de tweelaagse tunnel moesten bestaande oversteekplaatsen bij de N2 plaats maken voor de tunnelbouwkuip. Om er voor te zorgen dat alle verkeer van oost naar west en andersom tóch kon doorgaan, werden zes tijdelijke bruggen geplaatst.

oversteekplaatsen.png
De tijdelijke oversteekplekken in juli 2013, met in grijs de tunnelbouwkuip en in groen de tijdelijke N2.

Van noord naar zuid

 • Voetgangersbrug bij Burgemeester Bauduinstraat.
 • Gelijkvloerse verkeersbrug over de bouwkuip bij de Voltastraat.
 • Voetgangersbrug bij Koningsresidentie, beter bekend als de Maartensbrug.
 • Gelijkvloerse verkeersbrug over de bouwkuip bij Scharnerweg.
 • Voetgangersbrug Regentesselaan - Prinsenlaan, later verhuisd naar de Heerderweg.
 • Fiets- en autobrug John F. Kennedysingel.

Eind 2015 waren er nog drie tijdelijke bruggen in gebruik: de autobrug bij de John F. Kennedysingel en de voetgangersbruggen bij de Heerderweg en Koningsresidentie (beter bekend als de ANWB-flat). In het voorjaar van 2017 – na het afsluiten van de tijdelijke, bovengrondse N2 – verdwenen ook deze laatste drie bruggen.

Oog voor omgeving

In 2010 werd de eerste tijdelijke voetgangersbrug – de Maartensbrug – vervroegd aangelegd op verzoek van de Centrale Ouderraad en directie van het Sint Maartenscollege. Ze waren bezorgd over de verkeersveiligheid van de leerlingen die regelmatig de A2 moesten oversteken tussen de locatie aan de Noormannensingel en de toenmalige dependance aan de overkant in de oude Theresiaschool aan de President Rooseveltlaan.

 

De tijdelijke voetgangersbrug die was voorzien ter hoogte van de Burgemeester Bauduinstraat werd pas in 2013 aangelegd. Avenue2 koos ervoor om de gelijkvloerse oversteek bij de Professor Quixstraat - Schepen Roosenstraat zo lang mogelijk in stand te houden.

 

Bauduinstraatbrug - Frans Senden.jpg
De voetgangersbrug (fiets aan de hand) bij de Burgemeester Bauduinstraat. © Frans Senden

Koude kruisingen voor autoverkeer

Om de doorstroming van het verkeer op de tijdelijke N2/A2 zo goed mogelijk te houden, bouwde Avenue2 een aantal bestaande kruisingen om tot ‘koude kruisingen’ voor autoverkeer. Dat gebeurde bij de Scharnerweg en Voltastraat. Autoverkeer mocht hier alleen nog maar rechtdoor oversteken en dus niet meer afslaan.

PWIJP20130528-0609.jpg
Koude kruising Scharnerweg vanuit de lucht gezien. © Peter Wijnands

Scheiden bouwverkeer en regulier verkeer

Avenue2 koos ervoor om het bouwverkeer zoveel mogelijk te scheiden van het reguliere verkeer. En legde daarom een speciale transportroute voor bouwverkeer aan. Op die manier werd het gewone autoverkeer op de A2/N2 zo min mogelijk gehinderd. Tussen Geusselt en Europaplein lag de bouwweg oostelijk naast de tunnelbouwkuip, om zoveel mogelijk bouwverkeer door de omliggende wijken te voorkomen. Bij Kruisdonk werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de ruimte binnen de werkterreinen en van – toen nog – toekomstige wegen, zoals de huidige A2-rijbaan richting noorden en afrit 1 van de A79.

Storten vanaf bouwweg - Reen van Beek.jpg
Betonstort vanaf de bouwweg langs de tunnelbouwkuip. © Reen van Beek

Hergebruik van materialen

Tijdens het ontgraven van de tweelaagse tunnel kwam er veel grond vrij. Maar ook de andere werkzaamheden – zoals het slopen van flats langs de N2/A2 – leverde heel wat puin op. Door Avenue2 werden veel vrijkomende materialen hergebruikt, bijvoorbeeld als fundering onder wegen of in het beton voor de A2-tunnel. Door materialen dichtbij of op de werkterreinen op te slaan en later opnieuw te gebruiken, bleef het aantal vrachtbewegingen beperkt.

Samenwerking met Maastricht Bereikbaar

De ondertunneling van de A2 in Maastricht was niet alleen de aanleiding, maar ook een inspiratiebron voor Maastricht Bereikbaar. De samenwerking tussen Projectbureau A2 en dit programmabureau bestaat nog steeds. Maastricht Bereikbaar zet zich – samen met een groot aantal partners – in om stad en regio blijvend bereikbaar te houden. Dat gebeurt door het aanbieden van diverse acties, producten en diensten gericht op slim reizen en werken. Tijdens werkzaamheden met grote of langdurige verkeershinder (bijvoorbeeld tijdens weekendafsluitingen van de A2 of A79 of de afsluiting van de Scharnerweg) werden daarnaast speciale acties ingezet. Denk aan voordelige treinkaartjes of het gratis gebruik van een e-bike. Om zo ook tijdens grote wegwerkzaamheden te zorgen voor een zo optimale mogelijke verkeersdoorstroming.

Denis Florack en Katya Ivanova.jpg

"Als grote werkgever zagen wij de werkzaamheden met angst en beven tegemoet. We waren bang dat Maastricht één groot verkeersinfarct zou worden en het ziekenhuis niet meer goed bereikbaar zou zijn."

Lees het interview met Denis Florack en Katya Ivanova over Maastricht Bereikbaar.

Top