Home / Communicatie / In het kort

Communicatie: in het kort

Eén van de succesfactoren van A2 Maastricht is de grote inzet op communicatie. Van meet af aan werd de omgeving – van buurtorganisaties, bedrijfsleven en het grote publiek tot en met politiek en pers – intensief bij het project betrokken. Dat begon al bij de planvorming, om zo iedereen mee te nemen in het allesomvattende karakter van A2 Maastricht, en ook soepeler de verschillende procedures te kunnen doorlopen.

De grote betrokkenheid verdween daarna niet meer. Integendeel, die versterkte juist. Een belangrijke stap tijdens de tunnelaanleg was om de communicatie gezamenlijk aan te pakken. Opdrachtgever en opdrachtnemer gingen met één mond spreken, de communicatieteams en -budgetten werden samengevoegd en er werd maximaal ingezet op omvangrijke berichtgeving. De intensiteit daarvan nam af in de fase van de gebiedsontwikkeling, maar de goede samenwerking in de communicatie bleef.

Op communicatiegebied werden gedurende het hele project tal van kanalen ingezet. Van infoavonden en huisbezoeken tot wekelijkse bewonersbrieven, voortgangsberichten, filmpjes, rondleidingen, A2-Stewards, open dagen en een artikelenreeks ‘Van wie is de Groene Loper?’. De focus lag op open, eerlijke informatie over hinder en de voortgang, en op authentieke verhalen over en uit het project. Mijlpalen werden samen gevierd. Zo werd A2 Maastricht omarmd door velen binnen en buiten de stad. Het werd een project vaan us.

Kijkje in de bouwput

Vanaf de tijdelijke bruggen over de tunnelbouwkuip volgden geïnteresseerden de werkzaamheden op de voet. Vooral tijdens de spektakeljaren van de bouw was er veel te zien. Zelf nog een keer terugblikken?

 

> Bekijk de jaarverslagen en A2-Specials

Vaste gesprekspartners

Met een aantal partijen vond sinds de planvoorbereiding in 2003 structureel overleg plaats. Dit gebeurde met het A2-Buurtenplatform en het A2-Bedrijvenplatform. Zij vertegenwoordigden directe omwonenden, het Maastrichtse bedrijfsleven en ondernemers in de A2-wijken. Doel was om hun belangen te laten doorklinken in de planvorming en uitvoering van A2 Maastricht en tevens centraal te organiseren. Verder was er nog de A2-Werkgroep van de Maastrichtse gemeenteraad, met een selectie van raadsleden die het project intensief volgden. Hun betrokkenheid zorgde ervoor dat potentiële problemen rond het project zelden of nooit werden gebruikt om er een politiek punt van te maken. 

_VOORKEUR MG_7779 Presentatie consortia A2 project 15112008.jpg

Communicatie tijdens planfase

Vanaf 2003 werd de omgeving actief betrokken bij de planvoorbereiding voor A2 Maastricht. Dat ging van informeren en raadplegen tot meedenken, coproduceren en (zelf) uitvoeren. Doel was om iedereen vroegtijdig mee te nemen in het omvangrijke project, en soepeler de verschillende wettelijke procedures te kunnen doorlopen.

 

> Lees meer

riolering - Reen van Beek.jpg

Communicatie tijdens tunnelaanleg

Vanaf 2011 veranderde er buiten veel. Straten in het uitvoeringsgebied gingen op de schop, wegen werden afgesloten, mensen kregen te maken met overlast. De daaropvolgende jaren stonden in het teken van bouwen midden in de stad. De mooie toekomstbeelden in de communicatie werden vervangen door hinderklussen en mijlpalen. 

 

> Lees meer

_MG_3395 A2 Start inspraak OTB MER 06072010.jpg

Belangrijkste communicatielessen

80% van het verkeer ondergronds. Bovengronds een nieuw stuk stad met de Groene Loper, die wijken aan elkaar verbindt en volop ruimte biedt aan woningen en initiatieven. Mooie resultaten, maar Maastricht-Oost moest wel zo’n zes jaar flink door het stof. Toch verliep het proces goed. Wat leerden we op het vlak van communicatie?

 

> Lees meer

Communicatie tijdens gebiedsontwikkeling

Na de opening van de tunnel eind 2016 verschoof de aandacht in de communicatie naar de gebiedsontwikkeling bovengronds: de nieuwe woningen en de initiatieven op en rond de Groene Loper. Een afgeslankt communicatieteam vanuit Projectbureau A2 Maastricht en Ballast Nedam Development bleef goed samenwerken, vanuit een duidelijke taakverdeling. Het projectbureau profileerde de Groene Loper als the place to be, Ballast Nedam Development als the place to buy. 

> Lees meer

Vier keer vrijwillige consultatie

Normaal gebeurt het betrekken van de omgeving bij de planvorming alleen bij formele inspraakmomenten. Bij A2 Maastricht waren dat er drie: de startnotitie in de Tracé/MER-procedure (juni 2004), het Ontwerp-Tracébesluit/MER (juli 2010) en de Ontwerp-Bestemmingsplannen (september 2010). Aanvullend werden nog vier vrijwillige, wettelijk niet verplichte consultaties gehouden. Twee daarvan vonden plaats in de ruimtelijke ordeningsprocedure, bij de nota Ruimte voor de A2 (2004) en de conclusies van de onderzoeken voor ‘Eén plan voor Stad en Snelweg’ (2006). De andere twee vrijwillige consultaties zaten in de aanbestedingsprocedure. Meest bijzonder en spannend was de presentatie van de plannen van de drie marktpartijen aan het publiek tussen november 2008 en januari 2009.

Eén gezamenlijk communicatieteam

Een belangrijke stap werd gezet in januari 2012. Naar aanleiding van wateroverlast bij flats bij kruispunt Geusselt besloten opdrachtgever en opdrachtnemer hun afzonderlijke communicatieteams en -budgetten samen te voegen en als één gezamenlijk team te gaan werken. Over alle bouwactiviteiten werd voortaan integraal gecommuniceerd.

Désirée Florie en Bart Grote.jpg

“Werken met één team communicatie en één budget was vanuit de Best for Project-gedachte gewoon beter. Niet afstemmen, maar samenwerken en dat is echt totaal wat anders.”

Lees het interview met Désirée Florie en Bart Grote over de gezamenlijke projectcommunicatie door opdrachtgever en opdrachtnemer. 

april - a2-stewards geselecteerd - Bert Janssen 2 (2) KL.jpg

Ogen en oren in de wijk

Drieënhalf jaar liepen buiten drie A2-Stewards rond. Ze waren het aanspreekpunt voor omwonenden en bezoekers. Ze luisterden, gaven uitleg en beantwoordden vragen. Peter Mommers, Huub Giesbertz en Jean-Pierre Menten, alle drie Maastrichtenaren, kijken samen terug op hun werk als A2-Steward. "Zo’n baan krijgen we nooit meer."

 

> Lees meer

Team Grondverzet neemt afscheid voor A2 Actueel - Robert Lambrix.jpg

Bouwers aan het woord 

Naast eerlijke communicatie over hinder, stonden vakmensen en specialisten centraal in de communicatie. Zij vertelden het verhaal van A2 Maastricht. Bijvoorbeeld in de wekelijkse informatierubriek 'A2 Actueel' (later: Via Maastricht) over de werkzaamheden op de regionale en lokale tv-zender. Wij werken er aan! 

 

> Bekijk een filmpje

Tunnelbouwkuip Peter Wijnands.jpg

Magie van de bouwput

De bouwput van A2 Maastricht trok veel bekijks. Bijvoorbeeld van een aantal vaste ‘bouwputwatchers’. Mensen die de voortgang van het werk op de voet volgden. Zij waren vaak bij speciale momenten. Zo ook Vincent van den Bergh, Marijke Fleur en Martin Prickaerts. Maak kennis met drie volgers van het project. 

 

> Lees hun verhaal

Thema: hoe werkt de Koning Willem-Alexandertunnel?

Tijdens de uitvoeringsjaren, 'de spektakeljaren', lag het accent van communicatie op de werkzaamheden, hinderklussen en mijlpalen. Vanaf medio 2015 werden weggebruikers langzaam voorbereid op de ingebruikname van de dubbellaagse tunnel. Dat gebeurde onder andere met de film 'Zo werkt de tunnel straks'. 

 

> Bekijk de film

Top