Home / Innovatieve aanpak

Inzet wetenschap

Bij een innovatieve aanpak hoort ook het gebruik maken van nieuwe inzichten. De wetenschap biedt kansen voor gebiedsontwikkeling, dus ook voor de Groene Loper en haar omgeving. Met de Universiteit Maastricht ‘om de hoek’ van de Groene Loper is de afgelopen jaren daarom op verschillende manieren gebruik gemaakt van lopend en nieuw onderzoek. 

INDIGO-onderzoek

Wat is het effect van de komst van de Groene Loper op de gezondheid van mensen? Wat betekent het bijvoorbeeld voor hun beweeggedrag nu de autoweg onder de grond is verdwenen en bovenop de tunnel een nieuw stuk stad is ontstaan? Hierop richt het INDIGO-onderzoek zich. INDIGO staat voor Integrale, Duurzame Interacties ter bevordering van positieve Gezondheid in Maastricht Oost. Het is een samenwerking van de Universiteit Maastricht, GGD Zuid Limburg, Dear Hunter en Projectbureau A2 Maastricht waarbij positieve gezondheid het uitgangspunt is. Het onderzoek, gesubsidieerd door ZonMw, is in april 2018 van start gegaan.

 

De twee onderzoekers van Dear Hunter dragen bij aan het onderzoek door de omgeving rond de Groene Loper in Maastricht op hun manier in kaart te brengen. Hun bijdrage wordt mede mogelijk gemaakt door het projectbureau. Meer over wie zij zijn en hun rol binnen het INDIGO-onderzoek leest u hier/verderop.

A2health‐studie 

Een onderdeel van het INDIGO-onderzoek is de A2health‐studie van de Universiteit Maastricht (vakgroep Gezondheidsbevordering). Deze studie is al in 2016 van start gegaan. In dit bijzondere project staan zowel de bebouwde omgeving als het beweeggedrag en de ervaren gezondheid van de bewoners centraal. Het projectbureau ondersteunde de studie in de werving en communicatie. Inwoners uit Maastricht Oost en Maastricht West konden eraan deelnemen. Zij kregen een stappenteller en gps-logger om. Zo werd duidelijk hoeveel en waar ze bewegen. Dit werd tijdens drie verschillende meetrondes gemeten. Op die manier werd gekeken of er veranderingen zijn. De metingen zijn in juni 2021 afgerond. 

 

Aanvullend op de metingen is in oktober 2021 een Wijksafari en Buurtcafé voor Wyckerpoort-Noord georganiseerd. Bewoners werden uitgenodigd om betekenis te geven aan de bevindingen van het onderzoek. Alle bevindingen en opmerkingen zijn verzameld en gebruikt in het verdere onderzoek.

RuimteGIDS

Een andere samenwerkingspartner bij het INDIGO-onderzoek is de Academische Werkplaats van GGD Zuid Limburg. Binnen hun project RuimteGIDS, waarbij GIDS staat voor Gezondheid In De Stad, staat de vraag centraal: hoe richten we onze omgeving in zodat lichaamsbeweging wordt bevorderd, ontmoetingen ontstaan en verschillende groepen met elkaar in contact komen? Het antwoord wordt gezocht in gesprek met inwoners, professionals en beleidsmakers. De Groene Loper is een van de locaties van het project. Waar zijn hier de gezonde en ongezonde plekken te vinden? Wat kunnen beleidsmakers, professionals en omwonenden van elkaar leren? En hoe zorgen zij er samen voor dat gezondheid een vanzelfsprekendheid wordt in de openbare ruimte? Middels buurtsafari’s en de urban hotspotter, oftewel een meetfiets, halen zij op verschillende manieren gegevens op. 

Dear Hunter

Dear Hunter bestaat uit Marlies Vermeulen en Remy Kroese. Zij noemen zichzelf cartopologen en doen onderzoek naar een omgeving door er zelf tijdelijk te leven. Als onderzoeksresultaat maken zij kaarten waarop hun bevindingen zijn terug te zien. 

Dear Euregio

Binnen hun project Dear Euregio wilde Dear Hunter ervaren hoe mensen in de Euregio leven en hun culturen beschrijven. Na Aken en Hasselt was in oktober 2015 Maastricht aan de beurt. Drie maanden lang woonden de twee onderzoekers in twee containers op de kop van de Frankenstraat aan de - toen nog toekomstige - Groene Loper. Hun bevindingen zijn terug te vinden op hun website.

INDIGO

Om betekenis te geven aan de uitkomsten van de eerdergenoemde A2health‐studie is Dear Hunter het gebied in gegaan om te ervaren hoe het is om er te wonen en hoe bewoners de omgeving beleven. Ze zagen opvallende ‘grenzen’, kansrijke plekken en voorbeelden van eigenaarschap van bewoners. 

Gezonde Basisschool van de Toekomst

In 2015 startte op vier basisscholen in Parkstad het project Gezonde Basisschool van de Toekomst. Maria Jansen, hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid aan de Universiteit Maastricht, begeleidde dit project. Op de vier basisscholen werd tussen de middag anderhalf uur ingeruimd voor een gezonde gezamenlijke maaltijd. Daarna gingen de leerlingen samen spelen of iets creatiefs doen. De resultaten: minder pesten, een vitalere conditie en minder overgewicht. De resultaten zijn van groot belang voor de hele samenleving en het bespaart op lange termijn veel kosten. 

De Gezonde Basisschool en de Groene Loper

Jansen stelt dat de omgeving van de Groene Loper, door de ruimte om buiten te spelen en bewegen, goede kansen biedt voor de vestiging van een Gezonde Basisschool. Reden waarom het projectbureau een onderzoek heeft gefaciliteerd naar de mogelijkheden ervan. Volgens manager gebiedsontwikkeling Jos Geurts biedt de Gezonde Basisschool een grote meerwaarde voor de woonmilieus die langs de Groene Loper ontstaan. Bij de plannen voor het nieuwe kern kind centrum stimuleert het projectbureau dan ook dat de resultaten van het project worden meegenomen.  

Top