© Reen van Beek

Dossier inzet buitenlandse werknemers 2015

Algemene update

15 december 2015

Is volgens de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies sprake van ‘ernstige onderbetaling’ bij A2 Maastricht?

Neen. Bij A2 Maastricht is geen sprake van ernstige onderbetaling ook niet onder de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies, die op 1 juli 2015 is ingevoerd. 

 

Door de nieuwe wet kan een werknemer bij ernstige onderbetaling de hoofdopdrachtgever direct aanspreken. Van ernstige onderbetaling is sprake indien een werknemer gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden minder dan 50% van het loon of minder dan 70% van het minimumloon en de toepasselijke minimumvakantiebijslag heeft ontvangen.**)

 

Bij A2 Maastricht hadden de Portugese werknemers, na aftrek van alle inhoudingen en zonder overuren, een netto basisloon van ca € 1.650 per maand.  
Ter vergelijking: het bruto minimumloon voor iemand die 23 jaar en ouder is, bedraagt per 1 januari 2016 per maand € 1.524,60*) Het nettoloon is per CAO verschillend.

 

**)Bron: Brochure Ketenaansprakelijkheid voor loon (informatie voor werkgevers en opdrachtgevers). (pag. 3 bovenaan)

*)Bron: Rijksoverheid.nl

Voelen opdrachtgevers van A2 Maastricht en bouwer Avenue2 zich moreel verantwoordelijk voor Rimec na de juridische uitspraak van juli 2015?

Uit oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid is er meteen in 2013 onderzoek gedaan en zijn project specifieke maatregelen getroffen. De afspraken die tussen Avenue2 en de Portugezen zijn gemaakt, zijn door de uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland van 22 juli 2015 in stand gelaten. 

 

Als opdrachtgever had de Stuurgroep geen formele bevoegdheid om in te grijpen in de kwestie van de Portugese werknemers. Toch heeft zij in 2013 meteen haar verantwoordelijkheid genomen door een onafhankelijke Expertcommissie in te stellen. Deze kwam na een grondige analyse tot de conclusie dat er in geen enkele zin sprake was van uitbuiting, maar dat er wel een aantal aspecten gecorrigeerd moesten worden. Ze hebben daarvoor een aantal aanbevelingen gedaan. De Stuurgroep A2 Maastricht en bouwer Avenue2 hebben deze overgenomen. 

 

De Stuurgroep is ervan overtuigd dat zij met de getroffen regeling een maximaal resultaat heeft weten te bereiken waardoor werknemers een terugbetaling hebben gehad en een juridische patstelling, die jaren had kunnen duren, is voorkomen. 

Zijn er andere juridische uitspraken in vergelijkbare zaken?

Wij houden geen overzicht bij van zaken over de inhuur van buitenlandse werknemers in heel Nederland. Omdat de vraag echter regelmatig wordt gesteld, attenderen we op de zaak tussen uitzendorganisatie Aelbers en de FNV.

 

In een bodemprocedure van begin november 2015 is uitzendorganisatie Aelbers Flexibele Personeelsdiensten in het gelijk gesteld. De procedure ging over de interpretatie van artikel 55 van de Cao voor Bouwnijverheid. De rechter heeft ondermeer geoordeeld dat Aelbers aan arbeidsmigranten kosten voor huisvesting in rekening mag brengen. De FNV gaat tegen de uitspraak in beroep.

Uitspraak Rechtbank Midden Nederland tussen Rimec en o.a. TBB

22 juli 2015

 

Op 22 juli 2015 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een geschil tussen Rimec en onder andere Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid (TBB). Rimec stelde zich op het standpunt dat de CAO Bouwnijverheid niet van toepassing was op de buitenlandse werknemers die hebben gebouwd aan de tunnel in Maastricht en had de rechtbank gevraagd om dit in een vonnis te bevestigen. De rechtbank heeft uitgesproken dat de buitenlandse werknemers dezelfde rechten hebben als hun Nederlandse collega’s, zij hebben daarom ook recht op alle arbeidsvoorwaarden die zijn geregeld in de Bouw CAO. Deze uitspraak is in lijn met het advies van de expertcommissie d.d. 22 november 2013. Daarbij heeft de commissie ook vermeld dat deze regelgeving complex is en het uiteindelijke oordeel aan de rechter. Er ligt nu een oordeel van de Rechtbank Midden-Nederland. De Stuurgroep is verheugd met deze uitspraak en wij hopen dat hiermee de juridische helderheid – zoals ook door de expertcommissie is aangegeven – in casu is verkregen. Het is nu aan betrokken partijen om hier uitvoering aan te geven. Het is op dit moment niet bekend of partijen beroep aantekenen.

Actualiteit gemeente Maastricht: beslissing op bezwaar gericht tegen Wob-besluit

19 mei 2015 

 

Op 9 oktober 2014 is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om informatie over het eind 2013 uitgebracht advies van de Expertcommissie A2 Maastricht aan de Stuurgroep A2 Maastricht over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. Op 13 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over het WOB-verzoek.

 

Tegen dit Wob-besluit is een bezwaarschrift ingediend. Op 19 mei heeft het college van Burgemeester en Wethouders de ingediende bezwaren ongegrond verklaard.

Zembla documentaire ‘In de Bouwput’ over 'Arbeidsuitbuiting van buitenlandse flexwerkers'

13 mei 2015

De hoofdlijnen van de informatie die Avenue2 via e-mail verstrekte aan Zembla heeft gegeven zijn:

  • Verdienen aan de verhuur van ‘slooppanden’? 
  • Oude contract tussen Avenue2 en Atlanco Rimec. (Zie ook bevindingen expertcommissie november 2013, blz 20 (paragraaf 4.2 een na laatste alinea) en blz 65 (paragraaf 7.6 laatste alinea).)
  • Waarom geen slooppanden. (Zie ook bevindingen expertcommissie november 2013 blz. 19 (paragraaf 4.2 onderaan de pagina).)
  • Kosten tijdelijke huisvesting
  • Opbrengsten tijdelijke huisvesting
  • Onderbouwing kosten tijdelijke huisvesting
  • Voor hoeveel uur heeft Avenue2 uitzendkrachten van Rimec ingehuurd?
  • Boete van Inspectie-SZW voor overtreding van arbeidstijdenwet?

Uitspraak kortgeding tussen Rimec en o.a. TBB

18 maart 2015

 

Op 18 maart 2015 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in een kort geding tussen Rimec en o.a. TBB (Technisch Bureau voor Bouwnijverheid). Het geding spitst zich met name toe op de vraag of de Bouw CAO van toepassing is op de buitenlandse werknemers die via Rimec op het A2 project werken. De kantonrechter oordeelt onder meer dat zulks (in ieder geval voor de duur van deze procedure) het geval is. De hoofdzaak (einduitspraak) wordt doorverwezen naar een meervoudige kamer van de Rechtbank Midden-Nederland.

Actualiteit gemeente Maastricht: beroep op Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

15 januari 2015

 

Op 9 oktober 2014 is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om informatie over het eind 2013 uitgebracht advies van de Expertcommissie A2 Maastricht aan de Stuurgroep A2 Maastricht over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. Op 13 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen over het WOB-verzoek.

Top