Home / Mensenwerk / Inzet buitenlandse werknemers / Archief 2016 - 2018
© Reen van Beek

Dossier inzet buitenlandse werknemers 2016 - 2018

Uitspraak in beroep van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tussen Mecra (voorheen Rimec) en o.a. TBB

27 februari 2018 

Op 27 februari heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in de beroepszaak tussen Mecra (voorheen ook Rimec) en onder andere Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid (TBB). Het Hof heeft de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 22 juli 2015 gedeeltelijk in stand gelaten. Ook heeft het Hof – net als de Rechtbank eerder – uitgesproken dat de buitenlandse werknemers dezelfde rechten hebben als hun Nederlandse collega’s. Deze uitspraak is in lijn met het advies van de expertcommissie d.d. 22 november 2013. Daarbij heeft de commissie ook vermeld dat deze regelgeving complex is en het uiteindelijke oordeel aan de rechter. Er ligt nu een oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De beroepsprocedure is hiermee nog niet afgerond, er volgt nog een einduitspraak van het Hof.

Avenue2 gaat in beroep tegen opgelegde boete

15 december 2017  

 

De minister van SZW heeft Avenue2 Infra V.O.F. in september 2014 een bestuurlijke boete opgelegd van 22.500 euro wegens overtreding van de Arbeidstijdenwet na controle van urenlijsten uit 2013. Avenue2 heeft hiertegen bezwaar en beroep aangetekend op 24 november 2017 oordeelde de rechter dat het beroep van Avenue2 ongegrond is.

 

Deze zaak gaat over het systeem van het registreren van de uren van zogeheten bouwplaats-medewerkers. Dit registratiesysteem van Avenue2 is gebruikelijk in de bouw in Nederland. Het bestaat uit in- en uitschrijflijsten op de bouwplaats op basis waarvan urenstaten worden opgemaakt. Het systeem voorziet bovendien in diverse controles en verificaties van deze lijsten en urenstaten. Avenue2 is daarom ook oneens met de uitspraak en gaat in hoger beroep bij de Raad van State.

Uitspraak rechtszaak uitzendorganisatie Aelbers en FNV

11 november 2016

 

Sinds 11 november 2016 is de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op de zaak tussen uitzendorganisatie Aelbers en de FNV, inzake de huisvesting van arbeidsmigranten in de bouw na te lezen op www.rechtspraak.nl

Zijn er andere juridische uitspraken in vergelijkbare zaken?

31 oktober 2016


Wij houden  geen overzicht bij van zaken over de inhuur van buitenlandse werknemers in heel Nederland. Omdat de vraag echter regelmatig wordt gesteld, attenderen we op de zaak tussen uitzendorganisatie Aelbers en de FNV. Recent is er een uitspraak geweest in het hoger beroep van de FNV tegen Aelbers.

Op de website van Aelbers is te lezen:

“Aelbers wint ook hoger beroep van FNV inzake artikel 55 huisvesting arbeidsmigranten in de bouw. Geheel volgens verwachting is het Hof in de hoger beroepsprocedure inzake artikel 55 Bouw CAO tot hetzelfde oordeel gekomen als de kantonrechter Zutphen. Ook het Hof is van mening dat Aelbers volledig handelt in lijn met wet- en regelgeving. Verder is het Hof van oordeel dat de uitleg van FNV van artikel 55 Bouw CAO “leidt tot ongerijmde gevolgen”. Alle ingebrachte standpunten van FNV in hoger beroep zijn door het Hof ongegrond verklaard dan wel als betekenisloos bestempeld.”

Juridische update Strukton over zaak Avenue 2

26 oktober 2016

 

Op 26 oktober 2016 heeft Strukton het volgende statement geplaatst:

"Op 9 mei 2016 dagvaardde het Openbaar Ministerie het bouwconsortium dat de A2-tunnel bij Maastricht aanlegt en twee managers inzake vermeende valsheid in geschrifte. Het consortium en de twee managers hebben daartegen bezwaar gemaakt. De rechtbank Limburg heeft dit bezwaar op 8 juni 2016 toegewezen vanwege geen bewijs voor schuld, en stelde daarmee de Officier van Justitie in het ongelijk. Tegen deze uitspraak is de Officier van Justitie vervolgens in beroep gegaan bij het Hof in Den Bosch.

 

Ons bouwconsortium is samen met de betrokkenen teleurgesteld dat de heldere uitspraak van de rechter in Maastricht opnieuw wordt getoetst. Met de eerdere uitspraak van de rechtbank Limburg in de hand zijn zij echter versterkt in het vertrouwen dat de betrokkenen gewerkt en gehandeld hebben volgens alle geldende regels en in de geest van goed en verantwoord werkgeverschap. Datzelfde vertrouwen is er ook over de beslissing die het Hof in de komende maanden zal nemen."

Strukton: geen grond voor rechtszaak Avenue2

24 juni 2016

 

Op 24 juni heeft Strukton onderstaand statement geplaatst:

"Op 9 mei 2016 heeft het Openbaar Ministerie het consortium Avenue2 en twee managers gedagvaard. Avenue2 en de twee managers hebben daartegen bezwaar gemaakt. De rechtbank Limburg heeft dit bezwaar op 8 juni 2016 toegewezen. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs voor schuld. Daarom heeft de rechtbank Avenue2 en de twee managers voor alle feiten buiten vervolging gesteld.

 

Op 23 juni 2016 is gebleken dat het Openbaar Ministerie hiertegen op 22 juni 2016 beroep heeft ingesteld. Avenue2 en de twee managers betreuren dit. Het vertrouwen in de goede afloop is onverminderd groot. Avenue2 en de twee managers voelen zich hierin gesterkt door de beslissing van de Rechtbank Limburg. Tijdens de procedure zullen geen verdere inhoudelijke mededelingen worden gedaan."

Statement Strukton en Avenue2 n.a.v. publicaties in dagblad De Limburger

12 februari 2016

 

Voor onze medewerkers betreuren wij de publicatie in dagblad De Limburger van hedenochtend, terwijl wij en de betrokkenen nog geen nadere informatie en geen tenlastelegging hebben ontvangen. Wij wachten de tenlastelegging af en doen geen mededelingen tijdens de eventueel te volgen procedure. Wij zien de uitkomst van de eventuele procedure met vertrouwen tegemoet. Betrokkenen hebben ons vertrouwen en blijven in functie op het project. 

 

Directie Strukton

Beantwoording vragen PvdA-fractie

12 januari 2016

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht beantwoordde de vragen over de inzet van buitenlandse werknemers, die gesteld werden door de PvdA-fractie tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad op 15 december 2015. 

Top