Dossier inzet buitenlandse werknemers 2014

Brief over stand van zaken aan Tweede Kamer

18 juni 2014
 

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over het lopende onderzoek door de Inspectie SZW. De voor A2 Maastricht ingestelde Expertcommissie heeft in november vorig jaar al geconstateerd dat mogelijk de Arbeidstijdenwet wordt overtreden. Avenue2 controleert sindsdien strenger op de arbeidstijden en verleent medewerking aan de onderzoeken. Verder organiseert de minister een ‘technische briefing’. Dit houdt in dat men politiek neutrale vragen over een onderwerp kan stellen waarover ambtenaren tekst en uitleg geven.

Brief Avenue2 aan A2-werkgroep gemeenteraad Maastricht 

16 juni 2014

 

Op 6 juni 2014 kregen Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 de A2-werkgroep op bezoek. Hier is o.a. de inzet van Portugese werknemers besproken. De toelichting is in een brief van de tunnelbouwer aan de werkgroep samengevat. 

 

De hoofdpunten zijn:

 • Geen uitbuiting
 • Maatregelen Avenue2 op hoofdlijnen
 • Relatie met vakbonden
 • Noodzaak inzet buitenlandse werknemers
 • Overeenkomst met Rimec
 • Wel of niet contractverlenging Portugese werknemers 

Wethouder John Aarts heeft met een oplegnotitie dezelfde brief aan de totale raad laten sturen. Hij schrijft daarin “dat het college de inhoud van de brief onderschrijft”. 

 

De A2-werkgroep is in 2003 door de gemeenteraad zelf in het leven geroepen om planvoorbereiding en uitvoering goed te kunnen volgen. Gezien omvang en complexheid van het project wild men dit doen via een aparte werkgroep die zich alleen concentreert op A2 Maastricht. Sinds de verkiezingen is de vernieuwde afvaardiging twee keer op bezoek geweest. 

Brief over stand van zaken aan Tweede Kamer

12 maart 2014

 

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de arbeidsomstandigheden van de werknemers die werken aan de A2 bij Maastricht:

"In het Algemeen Overleg (AO) Europa van 6 maart jl. heb ik toegezegd u te informeren over de stand van zaken rondom de arbeidsomstandigheden van de werknemers die werken aan de A2 bij Maastricht. Voor de volledigheid wijs ik u er op dat de naleving van de relevante wet- en regelgeving primair een verantwoordelijkheid is van de werkgever zelf, dat de Inspectie SZW belast is met het toezicht op de naleving van arbeidswetten en dat sociale partners toezien op de naleving van de bovenwettelijke cao-afspraken."

Tussen-cao voor bouw- en infrasector

10 maart 2014

 

Op 10 maart 2014 is er overeenstemming bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Hiermee is een lang en slepend conflict om meteen te komen tot een nieuwe definitieve cao voorkomen.

Verklaring Stuurgroep A2 Maastricht

24 februari 2014

 

Zoals bekend heeft de Stuurgroep in het kader van de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht meteen gehandeld door een expertcommissie in te stellen. De Stuurgroep heeft herhaaldelijk bij Avenue2 erop aangedrongen om juist maatregelen te treffen in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Stuurgroep is er van overtuigd dat zij met de getroffen regeling een maximaal resultaat heeft weten te bereiken zonder in een juridisch patstelling terecht te komen. Daarnaast moeten wij rekening houden met het feit dat wij als opdrachtgever geen contractueel middel hebben om zaken af te dwingen.

Maatregelen

De aanpak heeft ertoe geleid dat Avenue2 de volgende maatregelen heeft getroffen:

 • De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO loon 2013. Ondanks dat er voor dit jaar geen CAO meer geldt. De werknemers krijgen minimaal  ongeveer 1.600 euro netto per maand en met overwerkuren 1.800 tot 2.000 euro.
 • Arbeidsuren worden scherper dan voorheen gecontroleerd op de Arbeidstijdenwet
 • De inhoudingen zijn blijvend met ongeveer de helft verlaagd
 • Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in Nederland en niet meer in Portugal afgedragen
 • De regeling voor de veiligheidspasjes is aangepast

Afspraken

Na de publicatie van de bevindingen van de expertcommissie heeft de stuurgroep zich continue laten informeren door Avenue2 over de opvolging van de afspraken. 

Op 18 februari gaf Avenue2 op de toenmalige website een update over:

 • Stand van zaken terugbetalingen van de huisvestingskosten
 • Aantallen Portugezen die nu een nieuw contract hebben gekregen om komend half jaar voor A2 Maastricht te werken.

Hoor en wederhoor

Door een andere berichtgeving in de media van dit weekend heeft de Stuurgroep opnieuw hoor en wederhoor toegepast. In de stuurgroep van eind deze middag is aan Avenue2 gevraagd:

 1. Hoeveel mensen een nieuw contract hebben gekregen voor komend half jaar en dus zijn teruggekeerd op het werk? Hoeveel niet en waarom?
 2. Wat de stand van zaken is rondom de terugbetalingen.
 3. Of Avenue2 bereid is mensen die geen nieuw contract hebben gekregen alsnog terug in dienst te nemen.

Verklaring van Bauke Lobbezoo voor de raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit

Bauke Lobbezoo, directeur van Avenue2, heeft – na afstemming met de raad van bestuur van de moederorganisaties - aan de hand van de stuurgroepvergadering een verklaring opgesteld.

 
Avenue2: “Géén sancties voor klokkenluiders”

Met enige verbazing en teleurstelling, zeker na de update van vorige week, 18 februari, heeft Avenue2 afgelopen zaterdag 22 februari en maandagochtend 24 februari de artikelen in De Limburger gelezen. Avenue2 wordt verweten niet integer te handelen in relatie tot het dossier 'buitenlandse werknemers'. Dit is een zware beschuldiging die niet op feiten is gebaseerd.

De aantallen

Zoals eerder gemeld zijn in januari zijn in eerste instantie 15 personen niet teruggekomen. Hiervan zijn er drie werkzaam op andere projecten van Rimec. Drie zijn later teruggekomen. Een persoon is nog ziek thuis in Portugal, maar zal weer aan de slag gaan. Van de overige acht heeft Avenue2 aangegeven dat zij deze medewerkers niet op het project terug wil hebben, de redenen hiervoor zijn:

 • Kwalitatief niet geschikt beoordeeld door Avenue2 omdat zij niet voldoen voor de werkzaamheden waarvoor ze zijn aangenomen;
 • Herhaaldelijke overtreding van de veiligheidsregels op de bouwplaats;
 • Niet houden aan de afgesproken werktijden en/of vakantieperioden;

Om de personen zelf te beschermen zal Avenue2 geen specifieke namen geven bij deze situaties. Niemand die met de expertcommissie en of de pers heeft gesproken heeft zijn werk verloren omwille van het feit dat hij de commissie heeft geïnformeerd. Dat zou ook raar zijn, want eigenlijk waren die mensen zeer gematigd en zelfs positief in hun interview met de commissie. Daar kan iedereen het rapport op nalezen. De Portugese werknemers waarvan bij Avenue2 wel bekend is dat zij met de Expertcommissie hebben gesproken zijn allen werknemers die nu werkzaam zijn op het project. 

 

Dan is één van de personen, die in het artikel is vernoemd, al sinds juli 2013 niet meer werkzaam op het project. Dus voor de hele commotie van het Rimec-dossier in oktober 2013.

De betalingen

Zo wordt er gesuggereerd dat de Portugese werknemers nog niet betaald zijn, dit is ten dele onjuist aangezien een groot deel van de medewerkers (die op het project aanwezig zijn, omdat zij bijvoorbeeld ooit een kortere periode voor A2 Maastricht hebben gewerkt) inmiddels betaald is en van de overige (die niet op het project aanwezig zijn) de correcte gegevens worden achterhaald; het blijft van belang om zorgvuldig te zijn in de betaling van de vergoeding van de huisvestingskosten; het is Avenue2 niet bekend wie hiervan wel of niet met de Expertcommissie of de pers heeft gesproken.

Tot slot

De afhandeling van deze zaak is uiteraard bij de Raad van Bestuur van Avenue2 gerapporteerd. Ook zij bevestigen dat deze afhandeling op een juiste en correcte manier is gedaan en dit is op 24 februari in de Stuurgroep A2 Maastricht van de opdrachtgever ook zo meegedeeld. Uiteraard zijn wij bereid tekst en uitleg te geven aan betrokkenen en hun belangenbehartigers.

Reactie voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht op krantenartikel De Limburger

22 februari 2014

 

"Na de eerste publicaties vorig jaar aangaande de Portugese werknemers heeft de stuurgroep aangedrongen op een correcte behandeling van de buitenlandse werknemers die met de expertcommissie en de krant hebben gesproken", aldus Albert Nuss, voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht.


"Naar aanleiding van het bericht in dagblad De Limburger van zaterdag 22 februari heb ik als voorzitter van de Stuurgroep meteen vanochtend de aannemer aangesproken. Ik ben geschrokken van het artikel en van de stevige beschuldigingen die hierin worden gedaan. De aannemer moet volledige openheid van zaken geven. Dat heb ik de aannemer vanochtend gesommeerd. Voor maandag heb ik de stuurgroep in spoedzitting bijeen gebracht."


Nog deze week hebben we een voortgangsbericht gehad van Avenue2 over de uitvoering van de afspraken met de Portugese werknemers. Daaruit was geen verontrustende informatie te lezen. Het krantenbericht van vandaag suggereert anders. Dit zijn twee tegenstrijdige berichten en ik zal hoor-wederhoor toepassen. Klokkenluiders in nadelige positie brengen, op welke wijze dan ook, wijs ik ten stelligste af. "

Stand van zaken Portugese werknemers

18 februari 2014

 

De Portugese werknemers kregen en krijgen een netto basisloon van ca € 1650 per maand na aftrek van de inhoudingen. Door de overuren kunnen de nettosalarissen oplopen tot ruim € 2.000. Conform de Arbeidstijdenwet werken ze maximaal 48 uur per week over een periode van 16 weken. Ze worden door Avenue2 via Rimec Limited ingehuurd. 

 

Na de bevindingen van de expertcommissie over de inzet van Portugese werknemers eind november 2013 en na de gerechtelijke uitspraak begin december 2013 zijn er aanvullende afspraken gemaakt die nu volop in uitvoering zijn:

 • De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO loon 2013
 • De maandelijkse inhoudingen worden blijvend verlaagd van € 31,25 naar € 16,95 per gewerkte dag
 • Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in Nederland en niet meer in Portugal afgedragen.

Financieel

De eerste loonstrookjes voor drie weken werk in januari (een week was nog kerstvakantie) bevestigen dat de nettosalarissen in 2014 ongeveer hetzelfde blijven als vorig jaar. Zoals eerder aangekondigd zijn de Nederlandse sociale voorzieningen –waaronder een verplichte ziektekostenverzekering- aanzienlijk duurder dan het Portugese sociale stelsel. Tegelijkertijd is de inhouding verlaagd. Van deze inhouding had de expertcommissie vastgesteld dat ze uit maatschappelijk oogpunt te hoog was. Per saldo blijven de nieuwe nettosalarissen dus ongeveer hetzelfde. Maar in arbeidsvoorwaarden is er géén verschil meer tussen de Portugese en Nederlandse werknemers; iedereen heeft dezelfde rechten en aanspraken volgens onze nationale wetgeving.

 

Inmiddels hebben alle Portugese werknemers die nu aan het werk zijn de huisvestingskosten terugbetaald gekregen. Zij hebben een brief ontvangen met de berekening van hun individuele terugbetaling. Alle Portugezen die ooit een kortere periode gewerkt hebben voor A2 Maastricht zijn inmiddels in kaart gebracht. Daarvoor loopt het administratieve proces. In verband met de privacywetgeving moeten zij eerst toestemming geven voor het gebruik van hun bankgegevens. Daarna ontvangen ook zij een brief met de berekening van de terugbetaling.

Aantal Portugese werknemers 

Begin januari waren er 50 Portugese werknemers als betontimmerlieden werkzaam voor A2 Maastricht, waaronder 16 nieuwe werknemers. Naar verwachting zullen er halverwege 2014 ongeveer 80 Portugese werknemers aan de slag zijn om aan de piek in de uitvoering te voldoen. In januari zijn in eerste instantie 15 personen niet teruggekomen. Hiervan zijn er drie werkzaam op andere projecten van Rimec. Drie zijn later teruggekomen. Een persoon is nog ziek thuis in Portugal, maar zal weer aan de slag gaan. Acht werknemers hebben geen nieuw aanbod gekregen omdat de kwaliteit van hun werkresultaat onvoldoende was. Deze beoordeling is door Avenue2 gedaan.

 

Verder hecht Avenue2 eraan te benadrukken dat bij hun onbekend is met welke Portugese werknemers de expertcommissie heeft gesproken. Avenue2 en FNV hebben een paar mensen voorgedragen voor een interview. Ook heeft de expertcommissie zelf een aantal mensen gevraagd. Alle vijf werknemers die Avenue2 heeft voorgedragen zijn in ieder geval weer aan de slag.

Bekendmaking terugbetaling en inzet Portugese werknemers

21 januari 2014

 

Avenue2 maakte op dinsdag 21 januari 2014 bekend welke terugbetaling zij zal doen, maar óók hoe voor de komende periode de inzet van Portugese werknemers is geregeld:

 • De brutolonen blijven gelijk aan het loon conform de Bouw CAO loon 2013.
 • De maandelijkse inhoudingen worden blijvend verlaagd van € 31,25 naar € 16,95 per gewerkte dag.
 • Premies voor sociale voorzieningen worden voortaan in Nederland afgedragen waardoor er in arbeidsvoorwaarden geen verschil meer is tussen Portugese en Nederlandse werknemers.

De Stuurgroep A2 Maastricht heeft herhaaldelijk bij Avenue2 erop aangedrongen om juist maatregelen te treffen in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de rechterlijke uitspraak van begin december 2013 was Avenue2 van mening, dat zij er ook voor konden kiezen helemaal niets terug te betalen. De Stuurgroep is er van overtuigd, dat door het uitvoeren van haar morele gezagspositie en de instelling van een expertcommissie zij met de getroffen regeling een maximaal resultaat heeft weten te bereiken. Nieuwe CAO-onderhandelingen en de zorg om oneerlijke concurrentie  tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers moeten (inter)nationaal worden opgepakt. Waarbij alle sociale partners hun verantwoordelijkheid moeten nemen om in gezamenlijkheid tot een eenduidig beleid te kunnen komen.

Top