© Reen van Beek

Dossier inzet buitenlandse werknemers 2013

Uitbetaling voorschot ingehouden huisvestingskosten

19 december 2013

 

In lijn met de toezegging op basis van de bevindingen van de expertcommissie betaalt Avenue2 voor 30 december 2013 een voorschot op de ingehouden huisvestingskosten van de betrokken buitenlandse werknemers. 

 

Het resterende bedrag wordt begin 2014 aan betrokken werknemers uitgekeerd. Zoals eerder deze week gemeld, kan in het kader van zorgvuldigheid de precieze bepaling van de bedragen niet meer voor het einde van het jaar bepaald worden inclusief een controle op buitenlandse en binnenlandse belastingaspecten. 

 

Ondertussen is Avenue2 bezig met het regelen van de inzet van buitenlandse werknemers voor 2014. Voor de toekomstige inzet moet Avenue2 rekening houden met:

  1. De bevindingen van de expertcommissie A2 Maastricht op 22 november. Geconstateerd is dat er géén sprake is van uitbuiting, maar dat er wel een aantal aspecten gecorrigeerd moeten worden.
  2. Op 11 december heeft een voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland het Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) in het ongelijk gesteld
  3. Vanaf januari 2014 is er geen bouw CAO meer.

Avenue2 snapt het maatschappelijk ongeduld en blijft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door niet te wachten op langdurige, juridische processen.

Interview Bauke Lobbezoo

De buitenlandse werknemers krijgen voor 30 december een voorschot uitbetaald op de ingehouden huisvestingskosten, dat zegt Bauke Lobbezoo directeur Avenue2 in een interview met L1.

Reactie voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht

Albert Nuss, voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht, gaf een reactie aan de gemeenteraad van Maastricht.

Kamervragen

28 november 2013
Brief aan de Tweede Kamer met beantwoording van de vragen over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. De vragen werden in oktober 2013 gesteld door de leden Kerstens, Kuiken en Fokke (allen PvdA).

11 juni 2012
Brief aan de Tweede Kamer met beantwoording van de vragen over de inzet van buitenlandse werknemers bij A2 Maastricht. De vragen werden in mei 2012 gesteld door meneer Ulenbelt (SP) en beantwoord door minister Kamp.

Stand van zaken

16 december 2013

 

Het maatschappelijke ongeduld om tot een snelle oplossing voor de inzet van buitenlandse werknemers te komen is groot. Juridisch en fiscaal gezien moet nog een en ander goed worden uitgezocht door Avenue2.
 
Avenue2 is momenteel bezig met het uitwerken de toezeggingen (zie bericht 22 november 2013) aan de expertcommissie. Dit betreft: het terugbetalen van de huisvestingskosten, een striktere controle op de arbeidsuren en een andere regeling voor de veiligheidspasjes. We moeten hierbij ook rekening houden met de rechterlijke uitspraak van vorige week 11 december.

Terugbetalen huisvestingskosten

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft Avenue2 toegezegd de huisvestingskosten terug te betalen. In het belang van de Portugese werknemers dient hierbij grote zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Dit om te voorkomen dat werknemers aansprakelijk worden gesteld voor het plegen van contractbreuk met de logistieke dienstverlener waarmee zij een privaat rechtelijke overeenkomst hebben gesloten. Daarom hebben Avenue2 en Rimec besloten de inhoudingen tot en met december voort te zetten en dit mee te nemen in de terugbetalingsregeling. 

 

Bij het terugbetalen van de huisvestingskosten heeft Avenue2 te maken met diverse belastingsaspecten in Nederland en in Portugal. Het vergt tijd om dit eenduidig te regelen. Om te voorkomen dat werknemers te lang moeten wachten, zal voor het einde van dit jaar een voorschot worden uitbetaald. Hierbij moeten we ons realiseren, dat de onzekerheid voor werknemers aanzienlijk langer zou duren, wanneer wij zouden wachten op de afronding van alle gerechtelijke procedures.

Controle arbeidsuren

Avenue2 laat nu strikter controleren op basis van de Arbeidstijdenwet. Deze geeft aan dat een werknemer gemiddeld 48 uur per week mag werken over een aaneengesloten periode van 16 weken. Volgens de rechterlijke uitspraak van vorige week is onduidelijk onder welke CAO Rimec valt. 

Veiligheidspasjes

De expertcommissie heeft geconstateerd dat de Portugese werknemers zelf niet in het bezit zijn van hun veiligheidspasjes. Avenue2 heeft toegezegd een regeling te treffen voor het verstrekken van de pasjes. Nu betaalt Rimec de opleiding en de examens voor het verkrijgen van de veiligheidspasjes die nodig zijn om toegang te krijgen tot het werkterrein. Als tussenoplossing worden kopieën van de pasjes geregeld. Over de verstrekking van de originelen worden nadere afspraken gemaakt. Zoals gebruikelijk zal gaan gelden: hoe langer iemand in dienst is, hoe minder hij zelf aan de kosten hoeft bij te dragen."

Uitspraak Rechbank Midden Nederland over derdenbeslag TBB

11 december 2013

 

Het Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) had beslag gelegd op de vorderingen die Rimec heeft op Avenue2 in het kader van verrichtte werkzaamheden. Dit zogenaamde 'derdenbeslag' werd door Rimec via een kort geding aangevochten. Op 11 december 2013 heeft de rechter het beslag opgeheven.

Publicatie bevindingen expertcommissie

22 november 2013

 

Corrigeer een aantal aspecten van de CAO Bouw maar er is géén sprake van uitbuiting bij A2 Maastricht. Dat is de conclusie van de expertcommissie in haar uitgebreid verslag dat vrijdag 22 november is gepresenteerd. "Ook al maakt het verslag duidelijk dat we hier als opdrachtgever geen contractuele verantwoordelijkheid dragen, toch heb ik als voorzitter van de Stuurgroep bij de aannemer stevig aangedrongen op een oplossing. Wij constateren dat de aannemer zich hierin constructief heeft opgesteld en maatregelen treft die recht doen aan de aanbevelingen van de expertcommissie," aldus Albert Nuss, voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht.


Er is volgens de expertcommissie geen sprake van uitbuiting, niet in strikt juridische zin en niet in sociaal-maatschappelijk opzicht. Dat blijkt na een zorgvuldige analyse van de beloning, werktijden en huisvesting van de Portugese werknemers van Rimec. "Er is geen arbeidsdwang onder slechte werkomstandigheden, de werknemers ontvangen een brutoloon conform CAO Bouw, overuren worden conform de CAO Bouw vergoed met percentages van 25% en 50%  en medewerkers zijn ordentelijk gehuisvest," aldus het verslag van de expertcommissie.

Geen contractuele verantwoordelijkheid

De Stuurgroep was zich na de aantijgingen bewust van de voorbeeldfunctie van het project en besloot onmiddellijk tot de aanstelling van een expertcommissie. "Uiteraard zijn wij geschrokken toen deze berichten ons bereikten, want uitbuiting van arbeiders is het laatste wat wij willen in ons project," aldus Stuurgroepvoorzitter Albert Nuss. Te midden van de complexe landelijke context rond de inzet van buitenlandse werknemers concludeert de expertcommissie dat niet alle aspecten van de Nederlandse CAO Bouw zijn gevolgd. Tevens is het volgens de expertcommissie zo dat de Stuurgroep hierin geen enkele contractuele verantwoordelijkheid heeft of beschikt over een rechtsmiddel om maatregelen op te leggen. De Stuurgroep zal de bevindingen delen met de bevoegde instanties zoals inspectie van Sociale Zaken, Team Grote Bouwprojecten Nederland en het Technisch Bureau Bouwnijverheid.

Aanbevelingen

De expertcommissie geeft in haar uitgebreid verslag een aantal belangrijke aanbevelingen. Waarbij ze vooral adviseert de problematiek te dejuridiseren en door middel van een minnelijk overleg tot een oplossing te komen waarbij de situatie van de arbeiders en de voortgang van het project voorop staan. Alhoewel de opdrachtgevers geen formele bevoegdheid hebben om in te grijpen, merkt de expertcommissie op dat Avenue2 heeft aangegeven dat, als er onacceptabele zaken aan de orde komen, zij zelf meteen gepaste maatregelen zou treffen.

Maatregelen

"Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het belang van de voortgang van het project - die valt of staat bij een goede samenwerking tussen partijen - hebben wij bij de start van de expertcommissie reeds gezegd maatregelen te zullen treffen als er zaken moeten worden gecorrigeerd. Dat hebben we gedaan. Deze bestaan eruit dat we de in rekening gebrachte huisvestingskosten terugbetalen en dat we zorgen voor een goede regeling rond VCA-pasjes. Ook wordt de bewaking en controle van het aantal arbeidsuren aangescherpt." aldus Sipke Van der Linden, Raad van Bestuur Avenue2.

Landelijk debat

"Wij als Stuurgroep hebben onze verantwoordelijkheid genomen in deze complexe problematiek en meteen een expertcommissie ingesteld om duidelijkheid te scheppen voor ons project. Wie het verslag grondig leest zal merken dat deze complexe problematiek ons project A2 Maastricht ver te boven gaat en dat er structurele landelijke oplossingen nodig zijn. Wij rekenen er op dat we met de analyse van de  expertcommissie hieraan kunnen bijdragen," besluit Albert Nuss, voorzitter van de Stuurgroep A2 Maastricht. De Stuurgroep realiseert zich dat er nog verschillende andere onderzoeken lopen waar de komende weken nog conclusies uit kunnen voortkomen.

 

De Stuurgroep bedankt de expertcommissie voor haar werk en de duidelijkheid die haar bevindingen hebben gebracht in de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Tegelijk dankt de Stuurgroep Avenue2 dat ze haar verantwoordelijkheid neemt en zich hierin constructief heeft opgesteld.


Erratum: In het advies van de Expertcommissie d.d. 22 november 2013 is aangegeven dat de ABU CAO op 17 september 2012 algemeen verbindend is verklaard. Deze datum is abusievelijk onjuist. De ABU CAO is op 17 september 2013 algemeen verbindend verklaard. 

Tussenbericht naar aanleiding van krantenpublicaties

11 november 2013

 

Na de eerste publicaties in De Limburger hebben de samenwerkende overheden, via de stuurgroep A2 Maastricht, direct actie ondernomen door een expertcommissie in te stellen om de feiten te verzamelen en te komen met een analyse, bevindingen en aanbevelingen. Deze expertcommissie is nu hard aan het werk. Naar verwachting komen ze in de tweede helft van november met hun resultaten. Aan de hand van de aanbevelingen van de expertcommissie bekijkt de stuurgroep, of en welke maatregelen kunnen worden genomen door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer.

Driehoofdige expertcommissie aan de slag

14 oktober 2013

 

De expertcommissie die een analyse moet maken naar aanleiding van vermeende misstanden met buitenlandse werknemers in de lijn tussen Avenue2 en Rimec, is op maandag 14 oktober officieel aangesteld door de Stuurgroep A2 Maastricht. De Stuurgroep heeft de expertcommissie maximaal 30 dagen de tijd gegeven om haar bevindingen te presenteren. In de Stuurgroep werken het Rijk, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen samen.

 

De voorzitter van de expertcommissie is Paul Smeets uit Maastricht. Hij is gevraagd vanwege zijn landelijke expertise met bouwmediation, zijn resultaatgerichte en doortastende stijl en zijn brede ervaring in de bouwwereld. Aan de commissie nemen twee vakspecialisten deel. Eric Daalder heeft veel ervaring met het staats- en bestuursrecht in relatie tot sociaal-maatschappelijke vraagstukken en integriteit. Hij is partner bij advocatenkantoor Pels Rijcken uit Den Haag. Vanwege haar juridische expertise over beloningsstructuren en inhoudingen voor servicevoorzieningen is Maartje Govaert toegevoegd aan de expertcommissie. Zij zal expliciet haar deskundigheid in internationale aspecten van het arbeidsrecht en inzet van buitenlandse werknemers inbrengen. Zij is partner bij advocatenkantoor Norton Rose Fulbright uit Amsterdam.

 

De aanleiding voor de oprichting van de expertcommissie zijn berichten in de media over vermeende misstanden met buitenlandse werknemers in de lijn tussen Avenue2 en Rimec bij het A2-project. De 3 deskundigen zijn gevraagd een analyse te geven van  de feiten zoals die blijken uit de beschikbare informatie. Dit met het oog op de in Nederland toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van de inzet van Europese niet-Nederlandse werknemers in de lijn tussen Avenue2 en Rimec bij het A2-project. Daarbij zullen ook de sociaal-maatschappelijke dimensies in kaart worden gebracht en de toezichtmechanismen zoals deze nu in Nederland bestaan bij onder andere de Inspectie SZW.

 

Zowel de directie van Avenue2 als de directie van Atlanco Rimec hebben aangegeven hun medewerking te verlenen en de expertcommissie van alle stukken en informatie te voorzien.

Voorbereidingen start expertcommissie inzet buitenlandse werknemers

10 oktober 2013

 

De Stuurgroep A2 Maastricht heeft op haar vergadering van woensdagavond 9 oktober unaniem de shortlist van experts goedgekeurd die projectdirecteur Louis Prompers heeft voorgesteld. De Stuurgroep had hem dit opgedragen naar aanleiding van mogelijke misstanden met buitenlandse werknemers. Louis Prompers heeft nu de vervolgopdracht gekregen deze deskundigen te benaderen met de vraag of zij de opdracht willen aannemen en hun agenda kunnen vrij maken. Streven is dat de expertcommissie na het weekend operationeel kan zijn.  In samenspraak met de commissie zal dan het verdere tijdpad worden vastgelegd. De namen van de experts zullen bij de start van de werkzaamheden openbaar worden gemaakt.

Bijeenkomst Stuurgroep A2 Maastricht

7 oktober 2013

 

De Stuurgroep A2 Maastricht* is op maandag 7 oktober 2013 bijeengekomen naar aanleiding van de berichtgeving over vermeende misstanden met betrekking tot inzet van buitenlandse werknemers door het bedrijf Rimec bij de A2-tunnel. De Stuurgroep is zeer begaan met de sociaal-maatschappelijke aspecten van alle werknemers en de voorbeeldfunctie van het project. Er komt daarom een gedetailleerde informatieronde en analyse. De Stuurgroep heeft projectdirecteur Louis Prompers gevraagd om met een voorstel tot samenstelling van een expertcommissie te komen. Deze expertcommissie zal aan Avenue2, aangezien het gaat om interne contractafspraken bij de opdrachtnemer, de opdracht geven om de volledige arbeids- en contractsituatie van de betrokken buitenlandse werknemers, die momenteel werkzaam zijn voor de A2-tunnel, in kaart te brengen. De expertcommissie zal zo snel mogelijk haar bevindingen presenteren aan de Stuurgroep. Indien hieruit blijkt dat er misstanden zijn, dan zal de Stuurgroep aandringen bij Avenue2 om passende acties te ondernemen. 
* De Stuurgroep A2 Maastricht bestaat uit het Rijk, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen en Provincie Limburg.

Eerste reactie van opdrachtgever Projectbureau A2 Maastricht op de publicatie in De Limburger

5 oktober 2013

 

De Stuurgroep A2 Maastricht - Rijk, gemeente Maastricht, Meerssen en Provincie Limburg - is bezorgd over de correcte inzet van buitenlandse werknemers in de bouw.
De stuurgroep heeft opdracht gegeven tekst en uitleg te vragen aan opdrachtnemer, bouwer Avenue2, over de feiten.

 

Dat moet uitwijzen of medewerkers bij A2 Maastricht werken volgens de Nederlandse CAO. We gaan er vanuit dat ook Avenue2 zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en ook anderszins geen misstanden accepteert.

 

Wij rekenen erop dat er snel duidelijkheid komt, zodat de maatschappelijke vragen kunnen worden beantwoord en indien nodig corrigerend kan worden opgetreden.

Eerste reactie van opdrachtnemer Avenue2 op de publicatie in De Limburger

5 oktober 2013

 

Wij zijn trots op het project A2 Maastricht. Het project staat er goed bij. We willen ook trots blijven op de manier waarop wij dit project realiseren.

 

Deze grote projecten zijn niet meer te realiseren zonder de inzet van buitenlandse werknemers; ploegen die gespecialiseerd en ervaren zijn. Dit is een landelijk verschijnsel. Wij zijn er ons van bewust dat de inzet van buitenlandse werknemers een gevoelig thema is.

 

Vanaf de start hebben wij een zorgvuldig selectieproces hiervoor doorlopen. Ook controleren wij regelmatig zelf onder andere op loonstrookjes. Bij deze controles hebben wij geen misstanden kunnen constateren. Voor de grote projecten in Nederland is vanuit de belastingdienst en SZW een speciaal team "Grote Bouwprojecten Nederland" opgezet. Hiervan zijn tot op heden aan Avenue2 geen opmerkingen gemaakt ten aanzien van misstanden. Wij zullen nogmaals de feiten controleren en die houden naast de klachten en aantijgingen, die schijnbaar door medewerkers van Rimec, aan de krant zijn doorgegeven.

 

Ondertussen gaat het werk door. Op basis van de bij ons bekende feiten worden er op dit moment geen stappen ondernomen. Mocht alsnog blijken dat er onacceptabele zaken aan de orde zijn zullen wij geen aarzeling hebben gepaste maatregelen te nemen.
 

Top